“Oppdrettsnæringa kan ikke vokse før aktørene har fått bukt med de alvorlige miljøutfordringene sine. Laks fra åpne anlegg er ikke bærekraftig mat, og står i fare for å ødelegge grunnlaget til andre viktige næringer”, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom og flere ungdomspartier går hardt ut mot dagens oppdretts-praksis. De er kritiske til rammevilkårene majoriteten av norsk oppdrett forholder seg til, og mener det ikke er finnes nok insentiver for at næringa skal ta grep på egenhånd.

Lakselobbyismen er offensiv

Lakseoppdrett foregår hovedsakelig i åpne merder langs kysten. Alle avfallsstoffer fra fôr, ekskrement og medisiner blir liggende igjen på havbunnen, eller tatt med av havstrømmene, noe som kan ødelegge økosystemene. I tillegg er rømt oppdrettsfisk en stor trussel mot villaksbestanden. Både utvanning av villaksens genmateriale og smitte av lakselus har ført til at villaksen har havnet på rødlista over truede arter. 

”De siste årene har vi sett at Sjømat Norge har blitt enormt offensive i markedsføringen sin. Men det er lenge siden laks har vært synonymt med bærekraft. Vi som forbrukere må ikke la oss lure av lakselobbyen.” Sier Gylver. 

Så langt har AUF, Grønn Ungdom, Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom skrevet under på oppropet som oppfordrer til å boikotte oppdrettslaks, frem til forbrukerne har et bærekraftig alternativ i norske butikker. I dag er nesten all laks som selges i Norge fra miljøskadelig oppdrett. Derfor håper Gylver flere ønsker å slutte seg til oppropet. 

“Vi ønsker bærekraftig produksjon av sjømat langt inn i framtiden. Da er det ikke holdbart at noen få får drive rovdrift på våre felles marine naturresurser midt i en naturkrise”, sier Gylver. 

50% inn i lukkede anlegg innen 2025

Organisasjonene mener at de finnes godt initiativ i deler av næringa, men at det i dag er for lett å drive miljøskadelig oppdrett uten at selskapene får konsekvenser. Dette samtidig som Norges rikeste henter enorm profitt ut av de samme selskapene.

“Vårt krav er at næringa pålegges å flytte 50% av sin produksjon inn i lukkede anlegg innen 2025. Det haster å få bukt med miljøskadelige oppdrett, og stille krav til gjenbruk av ressurser som i dag slippes rett ut i fjordene våre”, avslutter Gylver fra Natur og Ungdom.