Rune Semundseth: – Ledelse handler om å legge til rette for det gode liv

Ledelse bygget på medarbeiderskap betyr å legge til rette for at virksomheten lykkes når medarbeiderne lykkes. Dette fordrer god kommunikasjon mellom ledelsen og ansatte. Alternativet er lidelse.

Behovet for å være en del av noe meningsfullt, behovet for selv å føle seg betydningsfull, behovet for å bli sett og hørt, blir stadig viktigere ettersom flere og flere forstår at dette er en suksessformel som skaper bedre resultater og mer arbeidsglede. For at medarbeidere skal oppleve mening i arbeidslivet, er det noen lederoppgaver som er viktigere enn andre, og til slutt handler ledelse om å legge til rette for gode liv.

Mange ledere er ikke tilstrekkelig bevisst sine viktigste roller i sin ledergjerning.  Ledere trenger et sett av lederferdigheter for å bekle de rollene og oppgavene de har som ledere. I mitt daglige virke som lederutvikler, utfordrer jeg ledere til å bli kjent med de fire sentrale rollene i ledergjerningen, letthuskelig i akronymet KISS:

K for Kompetansebyggeren (lederen som kompetansekilde og «ekspert»)

 • legger til rette for kontinuerlig faglig og personlig utvikling
 • definerer hvilke type kunnskaper og ferdigheter som må være på plass i virksomheten
 • veileder gjennom mentoring og modellering (være en god rollemodell)
 • leder løsningsarbeidet, og involverer relevante bidragsytere

Kompetansebyggeren, «eksperten», modellerer, mentorerer og bidrar til faglig og personlig utvikling. Lederen leder løsningsprosess men finner ikke alle løsninger selv. Kompetansen styrkes når ledelse baseres på tillit og høy grad av autonomi (medbestemmelse). En ferdighetskontrakt mellom leder og medarbeider er en god start.

I for Inspiratoren (lederen som motivasjonshjelper)

 • tilrettelegger for motivasjon
 • myndiggjør (gir tillit, utviser respekt, delegerer, utfordrer)
 • stimulerer ved å bruke empati, intuisjon og visdom
 • modiggjør individet til å utfordre seg selv (styrker individets mestringstro)
 • skaper mening ved å knytte individets motivasjon til selskapets strategi
 • bidrar til at arbeidet virker meningsfylt

Inspiratoren bidrar til å få folk med seg i riktig retning (strategien og verdiene som er valgt) og at den enkelte finner sin egen motivasjon i dette bildet. En leder skal ikke motivere, men sørge for at den enkelte finner sin egen motivasjon. Lederen skal inspirere.

God ledelse bidrar til at vi oppnår tilstrekkelig oppslutning for å virkeliggjøre en forretningsmodell. Inspiratoren skal verken diktere eller dirigere for mye, men bidra til egenmotivasjon og lyst. Riktig grad av autonomi (medbestemmelse) må tilpasses den enkelte – tillit kalibreres fortløpende. Medarbeider finner og styrker slik sin egen motivasjon.

S for Strategen (lederen som strateg og analytiker)

 • analytisk overblikk og samtidig magefølelse for nye retninger og muligheter.
 • definerer verdier, visjoner og mål sammen med medarbeiderne og lager forpliktende tiltaksplaner
 • angir retning og definerer milepæler

Strategen skaper fremtiden ved å definere plattform for virksomhetskultur, verdigrunnlag og virksomhetsstrategi. Denne rollen krever en viss analytisk tilnærming, markeds- og forretningsforståelse og forståelse av sammenhenger.

S for Sekundanten (lederen som gir tilbakemelding)

 • lever i tråd med de krav og forventninger som er definert
 • sekunderer med hensyn på utviklingsmål, resultatmål og handlingsplaner
 • støtter og gir feedback, ros og anerkjennelse
 • gir positive og negative tilbakemeldinger (begge deler er konstruktivt) og «fersker» medarbeidere på å gjøre gode ting.

Sekundanten håndhever de spillereglene og normene som finnes (konsekvensorientering), slår ned på uønsket atferd og forsterker ønsket atferd (sosialisering/disiplinering).

Sekundanten sørger for oppfølging og kontroll, gir tilbakemeldinger, er konsekvensorientert og disiplinerer virksomheten. En god leder har kontroll og gir feedback til hver enkelt basert på denne.

Oppsummering og utfordring

Når en leder kombinerer disse fire rollene (KISS) på en god måte – og bidrar til at individer føler seg sett, verdsatt og utfordret i utførelsen av sitt arbeid – er vi på et godt spor. I slike tilfeller ser vi lederen som en god rollemodell for ledelse – den komplette lederen om du vil. Om han/hun finnes, er en annen sak, men det er uansett nyttig å ha noe å strekke seg etter i eget lederskap.

Gi deg selv en skåre fra 1-10 på hver av disse 4, og spør deg hvordan du kan gå et hakk eller to opp innenfor i alle fall to av disse rollene. Løfter du eksempelvis Sekundanten i deg fra 5 til 7, vil dine medarbeidere i mye større grad føle seg betydningsfulle. Ja, det er betydningsfullt!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!