Regjeringen har bestemt at deler av Sivas virksomhet skal gå inn i Innovasjon Norge. I tillegg skal Sivas eierskap i innovasjonsselskapene overføres til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktører.

– Endringene skal gjøre det enklere og mer oversiktlig for bedrifter. Vi ønsker med dette å gi et mer samlet tilbud til næringslivet. Det vil blant annet komme småbedriftene til gode, som ikke har et stort apparat til å finne frem i jungelen av virkemidler, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Endringene er basert på anbefalingene fra virkemiddelgjennomgangen og innebærer konkret at både Inkubasjonsprogrammet, Næringshageprogrammet og Katapultordningen flyttes fra Siva til Innovasjon Norge.

I revidert budsjett 2021 foreslår regjeringen dessuten å styrke grønn plattform med ytterligere 100 millioner kroner. Fra før er det satt av en milliard kroner til støtteordningen for grønne forsknings- og innovasjonsprosjekter.

– Næringslivet har vist stor interesse for grønn plattform. Med en styrket utlysning kan vi støtte flere gode prosjekter og bidra til et løft for grønn omstilling på vei ut av krisen sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Grønn plattform er åpen for alle prosjekter i næringslivet og instituttsektoren som kan bidra til grønn omstilling og utvikling av ny bærekraftig teknologi og løsninger. Prosjektene kan få støtte langs hele utviklingsløpet fra forskning til lansering på markedet. Årets utlysning har søknadsfrist 12. mai. Forslaget om en økning på 100 millioner kroner innebærer at flere prosjekter vil kunne få støtte.

Tiltaket bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva. Samarbeidet inkluderer også Enova. Fra tidligere er det satt av 1 milliard kroner over fordelt over tre år til tiltaket.

Nytt investeringsfond lokalisert i Nord-Norge

For å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i nord foreslår regjeringen midler til et nytt fond med statlig og privat kapital.

-Regjeringen vil bidra til at nordnorsk næringsliv kan ytterligere realisere sitt potensial for bærekraftig verdiskaping i årene framover. Lokalt eierskap og forvaltermiljøer som kjenner forholdene i nord er viktig for videre vekst, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Dette skal være et fond som er eksperter på å finne de gode prosjektene i Nord-Norge. De siste årene har det gått bra i oppdrettsnæringen og fiskeriene, derfor håper vi at det er mulig å få private investorer for å gi fart til fondet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner, og det foreslås at staten går inn med inntil 50 prosent av kapitalen. Staten skal gå inn med kapital i fondet samtidig og på like vilkår som de private medinvestorene.

Det foreslås at Investinor får oppdraget med å lyse ut forvaltningen av fondet og forvalte den statlige delen av eierskapet i fondet. Forvalteren skal selv velge hvor i Nord-Norge fondet skal lokaliseres.

Næringsministeren planlegger et innspillsmøte med relevante aktører, blant annet for å få innspill til hvilke kriterier som skal vektlegges når fondets forvalter skal velges samt innretning og mandat på fondet.

-Vi har stor tro på at det finnes kompetanse og kapital i nord som kan dra nytte av tiltaket. Når de statlige midlene har utløst privat kapital på samme nivå, vil regjeringen vurdere å øke statens bidrag til fondet med ytterligere 200 millioner kroner, avslutter Nybø.