-Det er en utrolig spennende utfordring å få lov til å bygge opp en innovasjonssatsing innen Forsvaret. At en styrking av vår innovasjonskraft kommer nå, skyldes ganske enkelt at trusselbildet har endret seg. Da er det viktig at vi i Forsvaret er i takt med utviklingen, og tenker på at mange oppgaver Forsvaret har også kan løses uten dyre missiler.

Hanne Marit Bjørk er forskningsdirektør for avdeling Innovasjon og industriutvikling ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hennes ansvarsområde er blant annet teknologiutvikling og industriutvikling, og hun har jobbet ved FFI siden 2001. I perioden 2012-2017 ledet hun FoU-programmer i Statkraft, med fokus på fornybar energi: En jobb-bakgrunn hun virkelig har hatt nytte av i Forsvaret, og vil ha enda mer glede av i tiden som kommer, sier hun til Innomag.

 

Innovasjonsarenaer

-Vi etablerer nå innovasjonssenteret ICE worx, og legger opp til å åpne flere innovasjonssentre nært der operative avdelinger i Forsvaret har sitt daglige virke.

Dette er felles innovasjonsarenaer for aktørene i forsvarssektoren, hvor forskere og ingeniører skal samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger om å utvikle og anvende ny teknologi. . Det skal være en arena hvor formålet er å teste og utvikle ny teknologi som kan styrke forsvarsevne, sikkerhet og beredskap, forteller hun videre. Hun viser blant annet til teknologiutviklingen innenfor robotikk, der man utfordrer de egenskaper den enkelte robot har, for å finne ut om de fungerer for å løse konkrete oppgaver for Forsvaret : Kan de ta med seg sprengstoff, kan de utvikles til å utføre mer avanserte oppgaver, er de gode i forhold til logistikk, og så videre. Alle disse testene og datainnhentingen blir så grunnlaget for nye prosesser i vår innovasjon.

-Hvor skal de forskjellige innovasjonsarenaene være?

-Vi startet med en lansering oppe i nord, ICE worx Arctic i juni i år. Der er fokuset å bidra til at Forsvaret, NATO og sivile beredskapsmyndigheter har effektivt og riktig materiell for bruk i nordområdene. Så åpnet vi på Rena i uke 42. Der har vi en samlokalisering med Hærens våpenskole, og skal støtte utviklingen av framtidige operasjonskonsepter i Forsvaret. Blant annet skal vi ha fokus på samarbeidet menneske-maskin, og bemannet-ubemannet, blandet virkelighet og moderne soldatutrustning i tillegg til distribuerte sensorer og autonome plattformer. Så skal det etableres arenaer i tur og orden: Det blir en slik arena i Horten knyttet til undervannsteknologi og Forsvarets maritime virksomhet, en på Rygge med tilknytning til baseforsvar, og en arena på Kjeller med fokus på kunstig intelligens, IKT- og cybersystemer. Alle disse arenaene skal blant annet ha til hensikt å invitere nye og utradisjonelle samarbeidspartnere inn, slik at vi kan raskere kan anvende tilgjengelig teknologi for å finne gode praktiske løsninger på operative behov.

-Og alt sammen er hemmelig?

– Det er helt grunnleggende viktig at et samarbeid mellom aktørene baserer seg på tillit, men vi foretar også grundig bakgrunnssjekk av industri og forskningmiljøer vi samarbeider med. Tillitsbasert samarbeid er helt nødvendig for å oppnå en hurtigere innovasjonsløp. Men det byr også på fordeler for industrien, de får tilgang til et attraktiv marked, ogkonkrete tilbakemeldinger på sine produkter. Det er mye verd for den som skal utvikle en industribedrift, understreker hun.

 

Innovasjonsmodeller

Hvordan skjer selve innovasjonsprosessene hos dere?

-Helt kort kan jeg si at vi jobber med tre forskjellige hovedløp: Langsiktig, hurtig og spin-off. I det langsiktige innovasjonsløpet arbeider vi i FFI med grunnleggende og kunnskapsbyggende forskning og teknologiutvikling, men nesten alltid med konkrete anvendelser for øye.. I tillegg gir vi støtte til Forsvarets arbeidet med materiellanskaffelser, og ikke minst bistand til innfasing og testing av nytt militært materiell.

Det hurtige innovasjonsløpet kan vi gjøre bruk av når vi har moden teknologi vi kan utnytte for å skape nye løsninger ved å tilføre utvikling, testing og tilpasninger. Dette innovasjonsløpet egner seg bra når vi skal utnytte allerede eksisterende teknologiske muligheter. Typisk så arbeider aktørene sammen 1-3 år på slike prosjekter, og de kan ende opp i småserie-anskaffelser.

Til sist har vi det vi kaller «spin-off» løp, som følge av FFIs ambisjon om å øke knoppskyting og verdiskaping fra forskningen vår. Vi ønsker tappe av forskning og kunnskap til både militære og sivile formål. Dermed er det ikke bare slik at nye løsninger og teknologi nyttiggjøres av Forsvaret: Vi kan også bidra til at aktører som har ansvaret for å styrke samfunnets sikkerhet generelt drar nytte av dette, poengterer hun avslutningsvis.

Vi i InnoMag synes det er spennende å se at Forsvaret nå gjør viktige grep for å møte en ny virkelighet.