En ferskk rapport peker på at det skorter på mer enn teknologi for å endringskraften i helsevesenet. Rapporten avdekker bemerkelsesverdige endringer under pandemien og peker på viktigheten av strukturert innovasjons- og endringsarbeid.

Helsepersonellkommisjonens funn utforskes i dybdeintervjuer, og rapporten deler anbefalinger for å forme en mer bærekraftig fremtid i norsk helsevesen.

Pandemien viste at vi trenger noe mer enn nye datasystemer

Flere informanter peker i rapporten på hvor bemerkelsesverdig fort endringer kunne skje under pandemien.

– Helsevesenet viste seg i stand til å endre seg i løpet av bare noen uker og måneder. Helsepersonell beviste slik at store endringer er mulig på kort tid, og at de kan gjøres med suksess i stor grad uten store investeringer i ny teknologi og datasystemer, sier Åsmund Mæhle, rapportforfatter og prosjektleder i Bouvet.

Mæhle viser til at Helsepersonellkommisjonen i sin rapport bruker mye plass på behovet for digital kompetanse hos helsepersonell. Han mener dette ikke er tilstrekkelig.  men vi mener dette ikke er tilstrekkelig.

– Det trengs også kompetanse på hvordan man gjennomfører innovasjons- og endringsarbeid på en strukturert måte. Den digitale transformasjonen er så mye mer enn å bygge og ta i bruk nye datasystemer. Det handler om å legge om tjenester og arbeidsformer slik at man drar nytte av de nye mulighetene – noe pandemien «tvang» frem, men som nå oppleves mindre presserende, sier Mæhle.

Rapporten peker blant annet på følgende barrierer for innovasjon i helsevesenet:

  • Helsevesenet kan ikke endres ved hjelp av ildsjeler: Det er mangel på kompetanse på innovasjon, designmetodikk og endringsledelse. Innovasjon blir ofte drevet av ildsjeler, og det jobbes sjelden systematisk med innovasjonsarbeid og utprøving av nye arbeidsformer.
  • Får ikke betalt for å tenke nytt: Flere av informantene våre trekker fram at dagens finansieringsordning gjør det vanskelig å organisere helsetjenestene på nye måter. Dessuten er mange innovasjonstiltak prosjektfinansiert, noe som skaper administrative kostnader og motvirker at endringene blir varige.
  • Daglig drift trumfer utviklingsarbeid: Travle dager og trange budsjetter gjør det vanskelig å prioritere utviklingsarbeid og kompetansebygging. Der det er størst behov for endringer er det ofte minst rom for å få det til.
  • Konservative” fagmiljøer: Mange miljøer i helsevesenet har ikke en kultur som fremmer innovasjon. Det er en sterk tradisjon for medisinsk innovasjon, men ikke i samme grad en kultur for å utforske nye arbeidsformer, nye måter å levere tjenester eller digitale løsninger.
  • Fra styring til støtte: Med høyere endringstakt er det behov for støttende ledelse og ikke bare styrende ledelse. Måten ledelse utøves støtter opp om effektiv produksjon, men ikke nødvendigvis en hverdag med stadig høyere endringstakt.

Anbefalinger til tiltak i rapporten

Samtidig gjennomføres en rekkke spennende innovasjons­ og endringsprosjekter i norsk helsevesen. Rapporten peker på en rekke positive endringer som Bouvet mener kan være utgangspunkt for tiltak som kan føre helsevesenet i riktig retning.

Én av anbefalingene i rapporten er å gå fra samlebånd til mer samhandling med støtte av teknologi.

– Det er tradisjon for å se på helsevesenet som en «fabrikk» der pasienten effektivt skal henvises til fra behandler til behandler. For mange pasientgrupper bør det i stedet innføres tverrfaglige vurderinger der behandlere sammen kan vurdere pasienten. Teknologi kan understøtte en slik arbeidsform gjennom bedre datadeling og bruk av video- og VR-teknologi, sier Mæhle.

Om rapporten

I februar 2023 publiserte Helsepersonellkommisjonen sin rapport, “Tid for Handling”, som kaster lys over en stor utfordring i norsk helsevesen. En aldrende befolkning tvinger frem endringer i helsetjenestene, og vi går inn i en fremtid hvor færre helsepersonell må ta hånd om en økende mengde pasienter.

Målet med rapporten er å bidra til debatten om hvordan Norge skal videreutvikle helsevesenet. Bouvet jobber som konsulenter for helsevesenet på alle nivåer, og vi har ønsket å videre uforske Helsepersonellkommisjonens funn.

– Vi har dybdeintervjuet 11 informanter som sitter tett på endringsarbeid i helsevesent, og spurt dem om hva som er suksessfaktorene og barrierene for endring og nyskaping. Og vi har spurt: «Hvordan skal vi utvikle helsevesenet videre uten å bruke flere folk?»

LES HELE RAPPORTEN HER.