7 av 10 ansatte i selskap med høy innovasjonstakt mener det er enkelt å rekruttere talent. I sterk kontrast til dette sier hele 6 av 10 ansatte i selskap med lav innovasjonstakt at det er vanskelig å rekruttere talent.

Dette viser et av funnene i en fersk undersøkelse gjennomført av et av Norges ledende eiendomsselskap, Entra, og Epicenter, et innovasjonshus for digitale og innovative selskaper i vekst. I undersøkelsen har vi kartlagt hvordan norske arbeidstakere stiller seg til kontoret, og kontorets rolle når det kommer til bedriftskultur, innovasjon og nyskapning.

I undersøkelsen har vi spesielt utforsket hva norske kontormedarbeidere mener om kontorets rolle knyttet til innovasjon.

– Det er tydelig at innovative organisasjoner har en kultur som skiller seg fra de ikke-innovative på flere områder og at innovative organisasjoner oppfattes som mer attraktive blant mulige arbeidstakere. Funnene bør definitivt bekymre ledere i bedrifter som oppfattes som ikke så innovative, sier Mathias Willumsen, Head of Community i Epicenter.

Undersøkelsen viser en sterk sammenheng mellom innovasjon og arbeidsmiljø. Av respondenter som oppgir at de jobber i en bedrift med høy innovasjonsgrad svarer hele 95 % at de har et godt eller svært godt arbeidsmiljø. Blant de som oppgir at deres organisasjon har en lav innovasjonsgrad, sier derimot 37 % at de ikke har et godt arbeidsmiljø.

Innovative selskaper har de mest fornøyde ansatte. 84 % av de spurte i organisasjoner med høy innovasjonsgrad er svært fornøyd eller fornøyd med sin arbeidssituasjon, mens kun 4 av 10 svarer det samme i bedrifter med lav innovasjonsgrad. Her er 6 av 10 ikke spesielt fornøyde med sin arbeidssituasjon.

Medarbeidere i organisasjoner med høy innovasjonsgrad har større frihet til å velge selv hvor de jobber og hvor ofte de skal jobbe fra andre steder enn kontoret, men de velger til tross for dette oftere enn andre å jobbe på kontoret. Dette mener Maria Hope, leder for fremtiden arbeidsplass i Entra viser at innovative organisasjoner i stor grad lykkes med sine kontorer:

– Selv om vi ikke med sikkerhet kan slå fast sammenhengen mellom innovasjon, trivsel og godt tilpassede kontorer, så viser både denne undersøkelsen og vår erfaring at de mest innovative organisasjonene i større grad satser på medarbeidere i selskapet, og legger til rette for at ansatte skal gjøre en best mulig jobb og trivsel gjennom kontorer som er tilpasset arbeidsformen.

Sjefforsker ved Sintef og «kontorekspert», Nils Brede Moe, mener norske bedrifter bør bli bedre når det kommer til kontorets utforming for å møte kravene til de ansatte og nye måter å samhandle på.

– Mange jobber i ulike team på tvers av organisasjonen og vi løser stadig flere oppgaver i digitale møter. Dette krever en annen tilnærming til utforming og plassbruk på kontoret siden vi både skal jobbe konsentrert og samhandle i ulike team. Forskningen viser at folk vil ha en fysisk arbeidsplass der de kan bygge nettverk og styrke det sosiale. Tilfredsstiller ikke kontoret medarbeidernes forventninger, velger flere å jobbe hjemmefra, noe som igjen går utover den viktige spontane kommunikasjonen i organisasjonen, sier Moe.

Andre utvalgte funn

  • Høy innovasjonskraft henger sammen med evnen til å jobbe kreativt i en gruppe. Av respondenter som oppgir at de jobber i en bedrift med høy innovasjonsgrad svarer hele 89 % at kreative prosesser fungerer bedre når en jobber sammen, men kun 11 % foretrekker individuelt. Av de som oppgir at deres organisasjon har en lav innovasjonsgrad, svarer 30 % at de foretrekker å jobbe individuelt med kreative prosesser.
  • Organisasjoner med høy innovasjonsgrad prioriterer kompetanseutvikling i langt større grad enn organisasjoner med lav innovasjonsgrad. 86 % av respondentene svarer at selskap med høy innovasjonsgrad prioriterer kompetanseutvikling, mens kun 45 % av respondenter i organisasjoner med lav innovasjonsgrad svarer det samme. Her sier så mange som 55 % av respondentene at selskapet ikke prioriteter kompetanseutvikling.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Reflect på oppdrag fra Entra og Epicenter.

Undersøkelsen er besvart av 1000 respondenter, tilfeldig utvalgt fra Norstats internettpanel. Samtlige respondenter jobber på kontor og er i alderen 25-65 år. 53 % av respondentene er kvinner og 47 % er menn. 32 % arbeider innen offentlig sektor og 68 % i privat sektor. 22 % oppgir at de har en ledende stilling, mens 78 % definerer seg som medarbeidere uten lederansvar. Datainnsamlingen ble gjennomført i februar 2023.