Kulturtanken lyser nå ut 1,5 millioner kroner i såkornmidler til utviklingsarbeid som skal bidra til at flere barn og unge får tilgang til å oppleve og skape kunst og kultur digitalt.  Dette er et grep som følger opp Stortingsmeldingen Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge. 

Kulturtanken ble etablert i 2016 for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS).  Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet.

-Dette er innovasjon som tar kunst og kultur på alvor, uavhengig av bosted og bakgrunn. Midlene skal bidra til at flere barn og unge får tilgang til kulturopplevelser av høy kvalitet, og hjelpe dem til å oppleve og skape kultur på egne premisser, sier June Breivik, Avdelingsdirektør i Den kulturelle skolesekken
i en kommentar.

– Det handler til syvende og sist om å gjøre kunst og kultur tilgjengelig på innovativt vis, slik at den oppvoksende generasjonen får tilgang til kunst og kultur enten de bor innenfor Ring 3 eller på en liten øy på Helgelandskysten. Målet er å bedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.

 

Hvem kan søke?

Alle som har gode forslag til å utvikle, teste og ta i bruk nye digitale tilbud og verktøy, metoder og teknikker som omhandler kunst og kultur med barn og unge som målgruppe kan søke.  Vi er også åpne for forslag som forbedrer eller videreutvikler eksisterende digitale tilbud og verktøy, metoder og teknikker som omhandler kunst og kultur med barn og unge som målgruppe.

Private, frivillige eller offentlige organisasjoner og virksomheter kan søke hver for seg, i nettverk eller annet samarbeid. Offentlig-privat samarbeid og samarbeid på tvers av etablerte strukturer vil vektlegges. Prosjektet må omhandle kunst og kultur med barn og unge i Norge som målgruppe.

Det er satt av minimum 1,5 mill. kr. til formålet. Det tas sikte på å tildele mellom 300-500 000 kr per prosjekt og søker, som innebærer mellom 3 og 5 tildelinger. Beløpet kan justeres avhengig av søkeomfanget.

Søknadsfrist er 9. november og en søknad sendes til post@kulturtanken.no.