Norge ligger langt fremme på offentlig tjenesteinnovasjon, men fremdeles hindres nyskaping av silotenking, rigide rammer og manglende kompetanse. Nå skal et nytt, tverrfaglig senter fremme bedre og mer brukersentrert offentlig innovasjon.

Denne uken lanseres D-box, et nasjonalt senter for brukersentrert innovasjon i offentlig sektor. Senteret skal være en pådriver i arbeidet med å transformere offentlig sektor og øke Norges innovasjonsevne.

– Offentlig sektor trenger nyskaping og fornyelse for å svare på fremtidens behov. Jeg mener offentlig sektor må gå foran i arbeidet med innovasjon. Det er behov for å bryte siloer og samarbeide på tvers av sektorer og med privat næringsliv for å skape gode tjenester til det beste for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

 

Bedre offentlige beslutninger

Senteret er et partnerskap mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Handelshøyskolen BI og Design og arkitektur Norge (DOGA). Det er et resultat av to tiår med pionérarbeid for å løfte kunnskap, tverrfaglighet og brukerfokus i offentlige innovasjonsprosesser.

– Målet er å posisjonere senteret som en strategisk arena for brukersentrert innovasjon på tvers av fagområdene. D-box skal gi grunnlaget for mer designtenkning og kunnskapsbaserte beslutninger om nye måter å jobbe og samarbeide på, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

 

Bredt samarbeid om innovasjon

Han forteller at offentlige tjenester er under stadig større press, og at behov og forventinger hos befolkning og næringsliv er i kontinuerlig endring.

– Vi kan ikke sitte på hver vår tue og sysle med innovasjon. For å få til en bærekraftig fornyelse av offentlig sektor, trenger vi en gjennomgående kulturendring tuftet på kunnskap og samarbeid på tvers av sektorer og fagdisipliner. D-box er et svar på dette behovet, sier Hjemdal.

 

Forener krefter

Ifølge rektor ved AHO, Ole Gustavsen, har offentlig sektor i Norge tatt store innovasjonssteg de siste 10 årene.

– På noen områder er Norge nå langt fremme, og vi har mye å dele oss imellom. Vi gleder oss til å forene krefter og ta dette videre. Interessen er stor for det vi får til i Norge, og senteret skal også styrke samarbeidet internasjonalt, sier Gustavsen.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, ser fram til å samarbeide med nye aktører. Han mener det ligger et stort potensial i å kombinere det beste fra designtenkning og kommersielle perspektiver i fremtidens innovasjonsprosesser og måten vi designer organisasjoner på.

– Våre erfaringer gjennom våren med COVID-19 tilsier at vi vil utvikle nye måter å designe organisasjoner på i fremtiden. Vi bruker allerede teknologi på en helt annen måte og vi samarbeider på andre måter. Da må vi også endre forretningsmodellene vi jobber i henhold til. Det vil innbyggerne og det offentlige tjene på i et lengre perspektiv, sier Henjesand.

I løpet av høsten 2020 skal senterets faglige innhold og aktiviteter utvikles og implementeres, og partnerne som står bak ønsker en åpen og inkluderende prosess med akademia, offentlig sektor og næringslivet.