Mange av de sosiale entreprenørene og innovatørene befinner seg utenfor rampelyset og under radaren til mediene, akademia og forskningsinstitusjonene. Dette vil Kulturdepartementet gjøre noe med. Med Uni Research Rokkansenteret i spissen igangsettes nå en leteaksjon.  

Interessen for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon er økende. Men feltet fremstår foreløpig fragmentert og uoversiktlig. Det er stort mangfold, uklare rammer og krevende driftsbetingelser. Samtidig utfordres den norske velferdsmodellen og de sosiale entreprenørene anses etter hvert som viktige bidragsytere. På tross av interessen og behovet finnes det fortsatt ikke en samlet norsk oversikt over hvem de sosiale entreprenørene er, hva de driver med og omfanget av feltet.

Innovasjon, medvirkning og arbeid på tvers

– Vi er avhengig av at så mange som mulig kan delta i arbeid. Arbeidet for å skape nye jobber og opprettholde aktivitet er derfor blant våre aller viktigste oppgaver, sa Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Nordisk ministerråd i Malmø 9 mars i år. Hun fortalte videre at det arbeides gjennom en rekke tiltak, og innrømmer samtidig at samfunnsutfordringene ikke kan løses uten innovasjon, medvirkning og samarbeid på tvers.

– Vi trenger de som går foran. De som tar tak i uløste behov. Problemer dagens myndigheter ikke uten videre løser. Det er et stort ubrukt potensial for mer sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, men det krever mer samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor, sier Hauglie i et innlegg.

Trenger vi flere kartlegginger?

Næringsdepartementet var først ute med en kartlegging av dette feltet i regi av DAMVAD og publiserte Utredningen om sosialt entreprenørskap i 2012.

Telemarksforskning var nestemann ut og publiserte samme år rapporten Sosialt Entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Rapporten viser at sosialt entreprenørskap kan representere et interessant og uutnyttet verktøy i innsatsen mot fattigdom, både som praktisk her-og-nå-innsats, men vel så viktig som ledd i sosial innovasjon.

Telemarksforskning produserte også en rapport med en foreløpig oversikt over hvem som tilrettelegger for framvekst av dette feltet på nordisk plan. Her ble det tydelig at det allerede er flere aktører som tar og har viktige roller i utviklingen av feltet i Norden. Karin Gustavsen, tidligere Telemarksforskning har ledet begge arbeidene.

KS har også vist interesse for sosialt entreprenørskap og kom i år med rapporten Sosialt Entreprenørskap – partnerskap for nye løsninger.  I sistnevnte rapport fremkommer det at de sosiale entreprenørene opererer med dobbel bunnlinje og befinner seg i spennet mellom privat, frivillig og offentlig sektor. De kombinerer verdier, handlingsnormer og logikk som tradisjonelt har tilhørt hver sin sektor.

Som en oppfølging av KS-prosjektet skal Uni Research Rokkansenteret nå gjennomføre en kvantitativ kartlegging av sosialt entreprenørskap i Norge. Målet er å få en så god oversikt som mulig over sosiale entreprenører og deres kjennetegn.

– Dette vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle en bedre politikk for økt samarbeid mellom sosiale entreprenører og offentlige aktører, sier hovedansvarlig forsker Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret. Eimhjellen ønsker seg navn og kontaktinformasjon til sosiale entreprenører i Norge og oppfordrer derfor alle offentlige eller private organisasjoner, nettverk eller andre aktører til å ta kontakt.

Virke sosial innovasjon, etablert av Hovedorganisasjonen Virke og Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, jobber også for å skape denne oversikten.

– Vi har inngått samarbeid med de sosiale utøverne fordi vi ønsker å bidra til å øke kunnskapen, samle feltet og bidra til en bærekraftig utvikling av feltet. Det krever en klar politisk retning. Vi har derfor blant annet fremmet forslag til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om å etablere et nasjonalt kontaktutvalg for sosial innovasjon på tvers av departementene, forteller Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Les mer om prosjektet og hvordan du kan være med å bidra til å skape denne oversikten her

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here