Denne uken kommer konulentselskapet Boston Consulting Group med resultatet av en undersøkelse der 12 000 ansatte har blitt spurt om hva de mener om AI i arbeidslivet.

Alexander Gray er Managing Director ved BCGs Oslo-kontor, og leder selskapets teknologirådgivning BCG Platinion i Norge.

– Over halvparten av respondentene (52 %) uttrykker at de i hovedsak er optimistiske for hvordan AI og GenerativeAI vil påvirke arbeidslivet. En økning som er opp 17 prosentpoeng fra 2018, og respondentene som uttrykte bekymring har gått fra 40 % til 30 % i samme periode. De mest positive og nysgjerrige av respondentene er også de som allerede bruker GenAI regelmessig, sier Gray.

Mange virksomheter bruker allerede GenAI-teknologier til daglig, mens andre er i utforskningsfasen for å finne ut hvordan de kan bruke AI for å drive mer effektivt, tilby nye tjenester og produkter – eller mer disruptivt endre selskaper og bransjer.

– Denne undersøkelsen minner oss om at GenAI-reisen i stor grad også må inkludere tingene rundt det å etablere teknologiplattformer, algoritmer og bedre dataforvaltning. Dette handler naturlig nok om langt mer enn algoritmer, data, chatbots og genererte bilder, og disse gjør ingen nytte i et vakuum. Det er mange menneskelige og etiske hensyn å ta i innføringen av ny teknologi i virksomheten. Folk har en legitim bekymring og opplever usikkerhet for hvordan jobben deres vil bli påvirket de neste årene. Her har vi alle et ansvar for å sørge for etisk og forsvarlig implementering av AI, og sørge for at ansatte og ledere utstyres med kompetansen og tryggheten de trenger i møte med en ny arbeidshverdag, sier Gray.

Stort potensial for energisektoren, men det følger med ansvar og forpliktelser

Alexander Elboth er Managing Director and Partner ved BCGs Oslo-kontor og arbeider tett med en rekke energiselskaper. Han viser til at potensialet til GenAI er stort for sektoren, men understreker samtidig hvilke forpliktelser som følger av å ta i bruk kunstig intelligens.

– Innen energisektoren vil GenAI brukt riktig kunne gjøre en forskjell på tvers av verdikjeden – både gjennom produktivitetsforbedringer drevet av bedre kunnskapsdeling og automatisering, men også veldig spesifikke muligheter som for eksempel bedre støtte til tolkning av seismiske data. Teknologien muliggjør også helt nye typer verdiøkende tjenester, og vi kommer til å se bransjeforskyvninger og endringer i styrkeforhold, sier Elboth.

Mer enn 8 av 10 respondenter i undersøkelsen gir uttrykk for at de trenger opplæring for å ta i bruk GenAI.

– Det er avgjørende at ledere er bevisst at det er deres ansatte som skal ta i bruk generativ kunstig intelligens og sørger for både nødvendig opplæring og et godt rammeverk. For konkurranseutsatte virksomheter vil det bli umulig å styre unna, sier Elboth.

Behov for et stødig rammeverk

Med økt bruk av kunstig intelligens (herunder GenAI) øker også risikoen for uheldige hendelser og etiske overtramp. Automatiseringen, og det å fjerne mennesker fra prosessene, kan føre til utfordringer knyttet til håndtering av personopplysninger, kundedialog som mangler nødvendig kontekst og følsomhet – og spørsmål knyttet til arbeidsplasser, transparens og etterrettelighet i automatiserte beslutninger. 79 % av alle respondentene i undersøkelsen mener at AI-spesifikke retningslinjer er nødvendig å få på plass i deres selskap.

Mange selskaper er derfor i gang med å utvikle sine egne AI-rammeverk for å bevare deres etiske verdier. Ansattes syn på effektiviteten til disse rammeverkene varierer imidlertid mye. Mens 68 % av lederne føler seg trygge på at organisasjonens bruk av AI er forsvarlig, mener bare 29 % av frontlinjeansatte at bedriftene deres har implementert tilstrekkelige tiltak for å sikre at AI brukes på en ansvarlig måte.

– Det vil være essensielt å ikke bare vurdere hvilke av dagens funksjoner som vil dra nytte av GenAI, men også hvilke kapabiliteter, rammer og retningslinjer som må etableres for å håndtere risikoen, være på trygg etisk grunn og ivareta de menneskelige aspektene, sier Elboth.

Råd til ledere

BCG-konsulentene har tre råd til arbeidsgivere fremover:

1. Følg en 10-20-70-regel, der 10 % av AI-innsatsen handler om å utforme strategier og retningslinjer som adresserer håndtere mulighetene, risikoene og etiske hensyn, 20 % til å utvikle understøttende teknologiplattform, algoritmer og digitale verktøy og 70 % til å støtte mennesker og tilpasse forretningsprosesser.

2. Invester systematisk i involvering og kompetanseheving for ansatte. Gitt tempoet som teknologien utvikler seg i, må selskaper investere i opplæring for å hjelpe både frontlinjeansatte og ledere med å forberede seg på endringer i arbeidet, bidra til å utforme sin fremtidige arbeidshverdag og hjelpe dem med å lykkes i sine roller. Det må også etableres rom for ansvarlig eksperimentering og utprøving med AI slik at de ansatte får anledning til å bygge kompetanse mens teknologien og mulighetene modner i selskapet.

3. Bygg et ansvarlig AI-program. Ansatte må kunne være trygge på at deres organisasjoner tilnærmer seg AI på en måte som er etisk forsvarlig, og som fordeler oppsidene rettferdig mellom virksomheten og menneskene den består av.

– Bedrifter vil ikke oppnå det fulle potensialet til GenAI hvis flertallet av deres ansatte tviler på at arbeidsgiveren bruker teknologi og data på en ansvarlig måte. Ansvarlig AI reduserer ikke bare risiko, den kan også øke innovasjon og produktivitet, og skape enorm verdi og konkurransefortrinn for virksomheten, avslutter Alexander Gray.