17 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon er utpekt. NTNU stakk av med hele fem.

Forskningsrådet utnevnte fredag 17 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Sentrene er Norges kanskje fremste virkemiddel for å utvikle fremtidens gullnæringer basert på å kommersialisere norsk forskning.

De 17 nye sentrene skal dele på totalt  1,6 milliarder kroner – og et av kriteriene er at sentrene både skal ha representanter fra næringsliv og forskningsinstitusjoner.

– Med denne satsingen utløser vi forskning for over tre milliarder kroner over de neste åtte årene. Ambisjonen vår er at Norge skal bli blant de beste på innovasjon i Europa. Derfor satser regjeringen på næringsrettet forskning og innovasjon, sier næringsminister Monica Mæland.

De 17 utvalgte er valgt ut av totalt 57 søknader, som er vurdert av 265 internasjonale fageksperter. Over 80 norske eksperter har vurdert potensialet for innovasjon og verdiskaping, skriver Forskningsrådet i sin pressemelding.

– Disse sentrene kommer til å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i  Forskningsrådet.

NTNU fikk fem sentre

Denne utnevnelsen innebærer at antall sentre under Halléns vinger øker fra 21 i dag til 24 de nærmeste fire årene. De første 14 sentrene som ble utnevnt i 2006 er nå ved veis ende.

Hallén mener sentrene har bidratt til å samle spisskompetansen og sette Norge på verdenskartet som attraktive samarbeidspartnere for utenlandske aktører.

Den nye tildelingen innebærer at NTNU blir vert for fem nye prosjekter, hvorav to er videreføring fra eksisterende prosjekter, mens Sintef bli senter for tre nye.

Les også: NTNU kåret til Norges mest innovative offentlige virksomhet

Hvert senter vil få omkring 12 millioner årlig i åtte år fra Forskningsrådet. I tillegg skal forskningsinstitusjonene og næringslivspartnere skyte inn like mye, ifølge Universitetsavisa.

Flere kvinner

Den nye tildelingen utgjør et kraftig kvinneløft. Mens kun ett av dagens 21 SFI-senterledere er kvinne, ledes de hele seks av de 17 nye sentrene av kvinner. Og ser en på aller søkerne hadde hele 24 av de 57 søknadene hadde kvinnelig senterleder.

– Vi gleder oss over at seks av de 17 sentrene får kvinnelig senterleder. Dette er resultatet av et bevisst og aktivt arbeid i søkermiljøene og fra Forskningsrådets side, sier Arvid Hallén.

Dette er de nye SFI-sentrene: 

Helse, IT og Big data

Big Insight – Senteret skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom å utvikle nye statistiske metoder og verktøy for håndtering og sammenstilling av store og komplekse datasett (“big data”) for privat og offentlig sektor. Vert: Norsk regnesentral.

Centre for Scalable Data Access – Senteret vil utvikle nye teknologier for å identifisere og behandle relevant informasjon fra den store og økende mengden digitale data (“big data”) som er tilgjengelig. Forskningen i senteret vil bygge på og utnytte teknologiske nyvinninger innenfor blant annet tungregning og skyteknologi. Vert: Universitetet i Oslo, informatikk

Centre for Connected Care Senterets hovedmål er å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft og ansvar for egen helse. Vert: Oslo universitetssykehus

Klima

Klima 2050 – Senteret vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljøet. Senteret vil adressere både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Vert: Sintef

Mat og akvakultur

Exposed Aquaculture Operations – Senterets hovedmål er å utvikle løsninger for å kunne drive havbruk i åpne og eksponerte farvann med stor bølgehøyde og kraftig vind og strøm. Senteret vil legge til rette for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen gjennom å kombinere viten og erfaringer fra marin, maritim og offshoresektoren. Vert: Sintef

Foods of Norway – Senterets hovedmål er å utvikle bærekraftige dyrefôr fra naturlige ressurser som i seg selv er uegnet til mat, slik som skog, alger, landbruk og biprodukter fra husdyr. Behovet for denne kunnskapen drives blant annet fram av avhengigheten av arealer i andre verdensdeler, som følge av reduksjon av egenprodusert fôr i husdyrsektoren. Vert: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet.

Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture – Senteret skal legge grunnlag for utviklingen av lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks. Vert: Nofima AS

Maritim sektor

Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations
Senterets hovedmål er å utvikle kunnskap og teknologi for overvåking av maritime forhold og varsling av blant annet vær, utslipp, sjøtilstand og isforhold i arktiske farvann. Dette er faktorer som er helt nødvendige for at petroleums-, shipping og fiskerinæringen skal kunne gjennomføre sikre og bærekraftige operasjoner i de nordlige havområdene. Vert: Universitetet i Tromsø

Marine operations Center – Senterets mål er å utvikle nye verktøy, prototyper og opplæring for en trygg og effektiv installasjon av strukturer, og vedlikehold av disse, i ekstreme farvann. Et eksempel på dette kan være operasjoner på dypt vann, installasjon av vindturbiner på havbunnen og operasjoner i Arktis. Vert: Høgskolen i Ålesund.

SFI Smart Maritime – Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector – Senteret skal jobbe for forbedret energieffektivitet og reduserte utslipp fra maritim sektor, blant annet gjennom utvikling av et systemorientert analyseverktøy som gjør det mulig å måle effekten av energieffektiviserende tiltak for skrog og propell, kraftsystemer og drivstoff under realistiske, fullskala forhold. Vert: Marintek AS

Fremtidens oljenæring

Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries – Senterets hovedmål er å etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt og olje og gass. Senteret fokuserer på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner. Vert: NTNU

Subsea production and processing (SUBPRO) – Senteret skal utvikle kunnskap og teknologi for å møte fremtidige utfordringer for “subsea”produksjon og prosessering av petroleum. Dette vil bidra til en mer kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig utvinningsprosess for eksisterende og nye felt. Vert: NTNU

Center for Offshore Mechatronics – Senterets hovedmål er å utvikle neste generasjons systemer for automatiserte operasjoner og overvåkning av boresystemer. Teknologien vil kontrolleres fra landbaserte operasjonssentre og bidra til å redusere risikoen og kostnadene knyttet til offshore boreoperasjoner. Vert: Universitetet i Agder.

Materialteknologi

Centre for Advanced Structural Analysis (CASA) – Senterets hovedmål er å etablere seg som et ledende internasjonalt senter for multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer for bruk i blant annet bilindustrien, olje- og gassindustrien og virksomheter som arbeider med fysisk sikkerhet. Vert: NTNU

Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products – Senterets hovedmål er å utvikle automatiserte prosesser for produksjon av såkalte multi-materialprodukter (MMP), som for eksempel sammensatte bildeler. Ved å slå sammen produksjonen av komplekse produkter som består av flere forskjellige materialer, kan norske produksjonsbedrifter oppnå et konkurransefortrinn. Vert: Sintef Raufoss manufacturing AS

Metal Production – Senterets hovedmål er å styrke fremtiden for den metallurgiske industrien ved å gjøre den mer ressurseffektiv og bærekraftig. Senteret skal blant annet utvikle bedre modell. Vert: NTNU

Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI) – Viktige prosesser i kjemisk industri, slik som produksjon av polymerer, gjødsel og drivstoff, er basert på katalyse. Ved å utnytte avansert material- og nanoteknologi og med økt forståelse av mekanismene i prosessene, er målet for senteret å utvikle nye katalysator- og reaktorsystemer som vil øke energi- og råvareomsetningen samtidig som utslippene fra industri og skipsfart reduseres. Vert: NTNU

(PDF-en med full oversikt over prosjektene kan du finne her)

 Bildet er tatt av Boegh og hentet fra Flickr her

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here