Norske virksomheter har tydelige bærekraftstrategier, og har knyttet disse til den øvrige forretningsvirksomheten. Samtidig sliter mange med å få gjennomført strategien i praksis.

Det viser Rambølls ferske undersøkelse «Bærekraft i praksis 2021». –Fine ord, ambisjoner og mål er ikke nok for å skape de endringene som kreves for å nå nasjonale og internasjonale bærekraftsmål, sier Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll.

Privat sektor jobber aktivt med å få på plass tydelig definerte bærekraftstrategier, og knytter bærekraft til sin forretningsvirksomhet. Undersøkelsen viser at grunnlaget for å jobbe strategisk godt i praksis er til stede med en god kultur for bærekraftig innsats. Utfordringen ligger i overgangen fra strategi til praktisk gjennomføring og oppfølging. Dersom private virksomheter skal realisere sine ambisjoner og mål kreves et betydelig løft av interne strukturer.

Rambølls undersøkelse Bærekraft i praksis 2021 viser at norske private virksomheter har tydelige strategier på bærekraftsområdet.

Hele 7 av 10 virksomheter har integrert bærekraft i øvrig forretningsstrategi, noe som antyder at mange virksomhetene har en helhetlig tilnærming til bærekraft og ser muligheter i lys av egen kjernevirksomhet. Samtidig rapporterer 3 av 10 at mangel på kapasitet og rett kompetanse og svak organisasjonskultur hindrer gjennomføring av bærekraftsinnsatsen.

–Gitt bølgen av nye reguleringer og standarder innen både miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft er det godt å se at private virksomheter har strategiske ambisjoner. Samtidig er ikke flotte ord, ambisjoner og mål tilstrekkelig for å skape de faktiske endringene som kreves for at privat sektor bidrar aktivt til å nå egne ambisjoner og nasjonale og internasjonale bærekraftsmål. Like, om ikke mer interessant, er hvordan de norske virksomhetene implementerer og følger opp sine strategier, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

Mangler ressurser, kompetanse og gode systemer

På tross av at det jobbes godt med å utvikle tydelige bærekraftstrategier i norske virksomheter, viser Bærekraft i praksis at virksomhetene opplever interne og eksterne utfordringer for å lykkes med gjennomføring av strategiene. Internt i virksomhetene opplever store deler av privat sektor å ha en kultur for bærekraft med god støtte til å gjennomføre strategiske ambisjoner. Utfordringene oppleves å være manglende kapasitet og nødvendig kompetanse, og det er heller ikke gode nok systemer og prosesser, eller måltall for oppfølging, KPI’er. 35 prosent virksomhetene opplever for eksempel å ikke ha nok menneskelige ressurser for å gjennomføre bærekraftinnsatsen, og 3 av 10 peker på manglende KPI’er, prosesser, systemer og kompetanse. Dette viser at det kreves et løft i interne strukturer dersom virksomhetene skal evne å gjennomføre sine strategiske ambisjoner og mål.

–Bærekraft i praksis 2021 viser at det å ha tydelige mål og strategier på bærekraftsområdet er bra, men langt fra tilstrekkelig. Ledelse, kultur og kompetanse må til for å omsette fagre ord til konkret handling, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere i en kommentar.

Flere faktorer bremser bærekraftinnsatsen

Selv om det foreligger interne barrierer for gjennomføring av bærekraftinnsatsen, er det likevel eksterne faktorer som pekes på som de aller største utfordringene for å lykkes. Over halvparten av virksomhetene i Bærekraft i praksis er bekymret for den økonomiske lønnsomheten ved implementering av bærekraftstiltak. Videre mener virksomhetene at det mangler gode nok universelle rammer og standarder for bærekraft i næringslivet.

Med inntoget av nye standarder og rapporteringskrav som EU-taksonomien, med formålet å flytte kapital mot bærekraftige investeringer, vil det være interessant å se om økonomisk lønnsomhet vil oppleves som en mindre barriere.

Fakta om undersøkelsen:

  • Bærekraft i praksis 2021 presenterer data fra en av Norges største undersøkelser om strategisk bærekraftsarbeid i norske virksomheter, og er basert på svar fra 168 private bedrifter fra ulike sektorer og ulik størrelse. (500 bedrifter ble invitert til å delta i undersøkelsen)
  • 66% av virksomhetene sier de har en tydelig definert bærekraftstrategi, og 71% sier at bærekraft er en integrert del av forretningsstrategien.
  • Virksomhetene rapporter om i stor eller svært stor grad å ha tilstrekkelig med støtte for bærekraftsarbeidet blant mellomledelse (50%), godt motiverte ansatte (56%), og en virksomhetskultur som understøtter bærekraftsinnsatsen (55%).

Interne barrierer:

  • Mangel på kapasitet og rett kompetanse trekkes fram som hovedutfordringer for gjennomføring av bærekraftsinnsatsen. 35% mener å «i liten» eller «svært liten» grad å ha tilstrekkelig med arbeidskapital/menneskelige ressurser som jobber med bærekraft, for å gjennomføre bærekraftinnsatsen. 27% mener å ikke ha tilstrekkelig intern kompetanse og verktøy.
  • 27% mener at de «i liten grad» eller «svært liten grad» har tilstrekkelig prosesser, prosedyrer og systemer til å støtte bærekraftsinnsatsen, og 28% at de ikke har tilstrekkelige bærekrafts-KPIer og fordeling av roller og bærekraftsansvar.
  • 28% mener at svak organisasjonskultur er en av tre største hindere for bærekraftsarbeidet

 Eksterne barrierer:

  • 53% av bedriftene peker på økonomisk lønnsomhet som en av tre største hindrene for å gjennomføre bærekraftsinnsatsen, og at manglende standardiserte lovverk er en sentral barriere (38%).
  • I underkant av en av tre bedrifter pekte på økonomiske insentiver som essensielt for gjennomføring av bærekraftsinnsatsen, og da hovedsakelig i form av beskatning.