50% ville ha akseptert et lønnskutt i bytte mot en firedagers arbeidsuke, og 16% forventer en lønnsøkning dersom de må tilbake til kontoret.

En ny studie utført av Owl Labs har avdekket hvordan de ansattes holdninger til fjernarbeid har endret seg markant i de nordiske landene. Studien The State of Hybrid Work Report 2023 har samlet inn tall fra 2000 respondenter i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Studien viser at så mange som 63% av de ansatte i Norge mener at fjernarbeid bør innføres som en rett. Dette gjenspeiler den økende etterspørselen etter fleksibilitet på arbeidsplassen.

Studien viser videre at 63% av de ansatte i Norden mener at fjernarbeid bør innføres som en rett. I de andre nordiske landene er fordelingen av støtte til fjernarbeid som følger: 66% av finske ansatte, 65% av svenske ansatte og 57% av danske ansatte.

Frank Weishaupt, administrerende direktør ved Owl Labs, sa: «Dette felles synet i hele Norden om at det å jobbe hjemmefra er en rett, viser at det har skjedd en endring i hvordan de ansatte ser på arbeidsmiljøet sitt, og understreker viktigheten av å ha balanse mellom arbeid og fritid og ha fleksibilitet på arbeidsplassen. Dagens ansatte ønsker ikke å miste den fleksibiliteten som hybridarbeid kan tilby, og det er nå opp til organisasjonene å finne ut hvordan de skal få det til å fungere for alle.»

Hybridarbeid og en uvillighet til å komme inn på kontoret

Studien har avdekket en uvillighet blant de ansatte i Norge, så vel som i resten av Norden, til å jobbe på kontoret på heltid. Da norske ansatte ble spurt om hva de ville gjøre hvis de ble pålagt å jobbe på kontoret på heltid, uttrykte 41% at de ville begynne å søke etter nye jobbmuligheter, og ytterligere 3% hevdet at de ville vurdere å slutte i sin nåværende jobb.

I de andre landene i Norden som studien ble utført i, ga de ansatte uttrykk for lignende bekymringer. På spørsmål om hva de ville gjøre hvis de ble pålagt å jobbe på kontoret på heltid, sa 49% i Danmark, 43% i Finland og 42% i Sverige at de ville søke etter en ny jobb. Prosentandelen av ansatte som vurderte å slutte i jobben, var lavere, med 8% i Finland, 5% i Sverige og 3% i Danmark.

Studien indikerte dessuten at mens 67% av de norske respondentene for tiden oppga å være på kontoret på heltid, var bare 25% fornøyde med denne arbeidssituasjonen. Når man ser på alle de fire landene som deltok i studien, oppga 58% av respondentene at de for tiden er på kontoret på heltid, og bare 20% var fornøyde med denne arbeidssituasjonen.

«Resultatene fra studien viser et avvik mellom den foretrukne arbeidsordningen og den nåværende situasjonen for mange ansatte. Det å pålegge kontorarbeidere å komme inn på kontoret på heltid kan skyldes en manglende forståelse for hvor effektivt hybridarbeid kan være når det blir innført på riktig måte. Bruk moderne samarbeidsteknologi og -verktøy. Stol på dine ansatte, gi dem de rette tekniske verktøyene og se at produktiviteten øker når ansatte som har en god balanse mellom jobb og fritid, blir fornøyde og gjør en bedre jobb», sa Frank Weishaupt.

Balanse mellom arbeid og fritid er verdt et lønnskutt, men mange har fortsatt sidegeskjefter

Studien gikk også nærmere inn på økonomiske hensyn knyttet til det utviklende arbeidslandskapet. Blant hybrid- og fjernarbeidere som deltok i studien i Norge, oppga 16% at de ville forvente en lønnsøkning dersom de ikke lenger fikk jobbe hjemmefra, på grunn av ekstrakostnadene knyttet til det å møte opp på kontoret. Norden som en helhet gir et litt lavere tall, hvor 12% av alle hybridarbeidere ville forvente en lønnsøkning dersom de ikke lenger fikk jobbe hjemmefra.

Interessant nok oppga halvparten (50%) av respondentene i Norge, og nesten halvparten av alle respondentene i Norden (48%), at de var villige til å akseptere en lønnsreduksjon på 10% eller mer i bytte mot en firedagers arbeidsuke. Dette funnet tyder på at de ansatte søker større balanse mellom arbeid og fritid, og at de er villige til å inngå økonomiske kompromisser for å oppnå dette.

Studien viser også at mer enn 1 av 3 (38%) av arbeidstakerne i Norge har minst én ekstrajobb eller «sidegeskjeft», hvor ytterligere 22% sier at de for tiden ikke har en ekstrajobb, men ønsker å få en. Resultatene fra studien viser samme situasjon i hele Norden (34%), hvor ytterligere 38% sier at de for tiden ikke har en ekstrajobb, men ønsker å få en.

«Funnene fra studien understreker de økonomiske og samfunnsmessige endringene som utløses av hybride arbeidsmodeller. Arbeidstakernes villighet til å bytte ut lønn mot en kortere arbeidsuke gjenspeiler det økende fokuset på å ha balanse mellom arbeid og fritid og velvære», fortsatte Frank Weishaupt.

Fenomenet med “Coffee badging”

Et interessant funn fra studien er et fenomen kjent som ‘coffee badging’ (høflighetsvisitter), der mer enn en tredjedel (35%) av hybridarbeiderne i Norge innrømmet at de dro på kontoret i korte stunder bare for å «vise ansikt», som å ta en kaffe, før de dro tilbake til hjemmekontoret. Blant alle hybridarbeidere i Norden innrømmet 38% at de dro på ’coffee badging’. Denne praksisen var spesielt hyppig blant ledere (48%).

Frank Weishaupt, administrerende direktør ved Owl Labs, sa: «’Coffee badging’ viser den utviklende dynamikken i hybridarbeid. Det er mest sannsynlig frykten for nærhetsbias som har spilt inn her. De ansatte ønsker å minne sjefene og kollegene sine om at de eksisterer og er en viktig ressurs. Når man setter opp et hybrid arbeidsmiljø, er inkludering og det å bruke tid ansikt til ansikt med hver enkelt kollega og sjef viktig, og dette kan enkelt integreres i en arbeidsplasspolicy.»

Teknologi og møter i det hybride arbeidsmiljøet

Studien viser at 90% av norske ansatte har deltatt i møter med minst én ekstern deltaker. Studien viste også at 78% av de norske respondentene understreket viktigheten av å ha god teknologi når de jobber.

Utfordringer knyttet til møteteknologi ble også trukket fram. 86% av de ansatte i Norge oppga at de hadde problemer med å se folks ansikter og derfor gikk glipp av visuelle signaler, og 84% oppga at de hadde problemer med lyden. 86% av norske ansatte oppga at de har mistet deler av møter på grunn av tekniske problemer.

«Betydningen av teknologi for å legge til rette for sømløst hybridarbeid kan ikke undervurderes. Organisasjoner som prioriterer effektiv og inkluderende møteteknologi, vil spare tid og være bedre rustet til å dekke de utviklende behovene til arbeidsstyrken sin», konkluderte Frank Weishaupt, administrerende direktør ved Owl Labs.

Kunstig intelligens og framtiden

Videre uttrykte respondentene et ønske om framtidige teknologiske framskritt, med 30% som uttrykte interesse for kunstig intelligens eller kunstig intelligens-assistenter, 31% for utvidet virkelighet- eller blandet virkelighet-enheter og 30% for forbedrede video-konferanseteknologier.

Om studien

Owl Labs gjorde en studie blant 2000 heltidsansatte i Sverige, Norge, Danmark og Finland, i alderen fra 18 år og oppover og i bedrifter med to eller flere ansatte. Dataene fra studien ble samlet inn i juni 2023 i samarbeid med forskningskonsulentselskapet Vitreous World.