Første fellesprosjekt er konseptskisse til en “digital assistent” som skal forenkle kommunikasjonen mellom brukere og offentlig sektor.

– Digitaliseringsdirektoratet og forskningssenteret Digital Innovation for Growth ved NHH skal tenke nytt om hvordan Norge kan løse store samfunnsoppgaver og utvikle offentlig sektor. Sammen skal vi  bruke innovasjon for å finne løsninger som kan bidra til langsiktig bærekraftig effektivitet, sier  avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Cat Holten. 

Tor W. Andreassen, NHH-professor og leder av Digital Innovation for Growth (DIG), fremhever at målet med samarbeidet er å bidra til forenkling og effektivisering av offentlig sektor med forskningsbasert utvikling av nye digitale tjenester. De planlegger også å utlyse master- og  doktorgradsoppgaver. 

– Offentlig sektor er kommet et godt stykke på vei i arbeidet med digital transformasjon og  effektivisering. Med dette samarbeidet vil nye digitale tjenester og implementeringen av disse i større  grad baseres på forskning, og dermed gjennomføres med større sannsynlighet for suksess. For NHH betyr dette en styrking av innovasjonsforskningen inn mot denne sektoren, sier Andreassen.  

– Nye perspektiver og idéer  

Regjeringens strategi for digitalisering av offentlige tjenester retter seg mot en tydelig brukersentrert  tjenesteutvikling. Samarbeid på tvers av offentlig sektor og akademia vil kunne styrke dette arbeidet. 

– Innovasjon i offentlig sektor krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer, næringsliv,  sivilsamfunn, utdannings- og forskningsmiljøer og med innbyggerne. Et samarbeid med DIG-senteret  ved NHH vil bringe nye perspektiver og idéer inn i utviklingen av offentlig sektor, sier Holten. 

Målet – en enklere hverdag for folk flest 

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig  sektor. Som første prosjekt skal Digdir og DIG-senteret samarbeide om konseptskissen til en “digital  assistent”. Den digitale assistenten skal følge brukeren gjennom forskjellige offentlige  tjenesteløsninger slik at hen får med seg relevante data fra en løsning til en annen. Digdir kartlegger nå hva en digital assistent kan være, og hva som er innbyggernes behov i møte med det offentlige. Konseptskissen skal leveres til regjeringen i begynnelsen av september. 

– DIG skal gjennomføre eksperimenter med sentrale brukere før lansering av nye løsninger, og bidra  med kunnskap om psykologien rundt adopsjon og brukeratferd i et digitalt miljø. Målet er at brukere tar i bruk nye offentlige løsninger raskere, avslutter Andreassen.