Hvor mye tid bruker du på internett? Siden 2000 har den daglige internettbruken tatt tregangeren. Vi er i gjennomsnitt på nett 112 minutter hver dag. Så lite? Tallet er hentet fra Norsk Mediebarometer. Sjekk ut de andre medietrendene her.

 

 

Skjermbilde 2014-03-28 kl. 00.37.57

(Kilde: SSB)

Mer nett og mindre TV og aviser.

 Ingen stor bombe, men dette bekrefter trendene i en rekke andre undersøkelser. Siden 2000 har andelen av befolkningen som bruker internett daglig økt fra 27 til 85 prosent, en tredobling. Tiden vi bruker på Internett, har også økt, fra 95 minutter i 2012 til 112 minutter i 2013. Aldri før har befolkningen gjennomsnittlig brukt så mye tid på nettet per dag. Økningen gjelder for begge kjønn og i alle aldersgrupper, unntatt de eldste, ifølge SSB.

54 prosent var innom internett på mobiltelefonen daglig i 2013. Av dem som var innom nettet i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 65 prosent vært innom sosiale medier i 2013. 39 prosent hadde brukt banktjenester og 74 prosent hadde lest nyheter. 15 prosent hadde lest blader på nettet.

Skjermbilde 2014-03-28 kl. 00.38.11

Papiravisene mister som kjent lesere og det kommer også fram i SSB-rapporten. I aldersgruppen 9 til 79 år oppga 77 prosent at de leste avisen hver dag i 2000. I 2012 var tallet sunket til 55 prosent, mens det i fjor var gått ytterligere ned til 51 prosent. Antall daglige tv-seere faller ikke like fort. Der er andelen gått fra 82 prosent i 2000, via 77 prosent i 2012 til 74 prosent i fjor.

På en gjennomsnittsdag i 2001 leste 10 prosent aviser på Internett. Tolv år senere var andelen kommet opp i 52 prosent. 51 prosent leste papirutgavene samme år, mot 78 prosent i 2001. Synkende interesse for å lese papiraviser ser vi også ved at stadig færre abonnerer på avis.

Fra 2012 til 2013 var det liten økning i andelen nettavislesere. Andelen var 49 prosent i 2012 og 52 prosent i 2013. 27 prosent leste avisnyheter både på papir og nett i 2013. Dette kommer frem i SSBs mediebruksundersøkelser.

En av fire leser bare trykte aviser

Andelen som bare leser trykte aviser en gjennomsnittsdag, har sunket fra 69 prosent i 2001 til 24 prosent i 2013. I samme periode har andelen som bare leser nettaviser, økt fra 2 til 25 prosent, mens andelen som både leser trykte aviser og nettaviser, har økt fra 9 til 27 prosent. Andelen som generelt leser aviser, det vil si enten papir- eller nettaviser, var 76 prosent i 2013. Denne andelen har bare hatt liten nedgang siden 2001, da andelen var 79 prosent.

Flest mannlige nettavislesere

Det er fremdeles en betydelig større andel menn enn kvinner som leser nettaviser i løpet av en dag. Til gjengjeld er det en høyere andel kvinner enn menn som bare leser trykte aviser. Andelen som leser aviser, sett under ett, er like stor for begge kjønn.

Fire av ti unge leser bare nettaviser

Blant personer mellom 16 og 24 år er det mer enn dobbelt så mange som leser nettaviser, enn som leser trykte aviser i løpet av en dag, 61 prosent mot 26 prosent. I aldersgruppen 25-44 år er det også en stor overvekt av nettavislesere i forhold til papiravislesere, 70 prosent mot 42 prosent. Andelen nettavislesere er lavest i aldersgruppen 9-15 år, med 20 prosent, og i gruppen 67-79 år, med 25 prosent.

Mens 40 prosent i alderen fra 16 til 24 år bare leser aviser på Internett, gjelder dette bare 4 prosent av dem mellom 67 og 79 år. Blant personer mellom 25 og 66 år leser omtrent én av tre både papir- og nettaviser en gjennomsnittsdag. Det er blant de eldre vi finner flest standhaftige lesere av trykte aviser: Blant 67-79-åringene er det 83 prosent som leser trykte aviser.

Andelen med avisabonnement synker

I 2008 var det 72 prosent av befolkningen som hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen. I 2013 var tilsvarende andel 58 prosent. Disse tallene er et ytterligere uttrykk for at avislesing på papir er i tilbakegang. I 2013 var det bare 26 prosent i aldersgruppen 20-24 år som hadde avisabonnement i husholdningen sin. Blant 67-79-åringene var denne andelen derimot på 88 prosent.

Radiolytterne synes å være de mest lojale mediebrukerne. Her er andelen brukere i befolkningen gått fra 57 prosent i 2000 til 60 prosent i 2012 og 59 prosent i 2013.

Færre TV-seere

Andelen som ser på TV en gjennomsnittsdag, det vil si sendingene fra de ulike kanalene, har i mange år holdt seg nokså stabil, på i overkant av 80 prosent. De to siste årene har det derimot vært en nedgang. Fra 2012 til 2013 har andelen sunket fra 77 prosent til 74 prosent. Denne nedgangen gjelder særlig personer i alderen 16-24 år. Også tiden som brukes til TV-seing, har sunket betydelig de siste to årene. Mens den i gjennomsnitt for befolkningen var 157 minutter per dag i 2011, var den sunket til 132 minutter i 2013. Dette er omtrent det samme som i 2012.

Andelen radiolyttere i løpet av en gjennomsnittsdag har økt noe de siste to åra. Andelen var 55 prosent i 2011, mens den i 2013 var 59 prosent, omtrent det samme som året før. 13 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn i 2013, det samme som i 2012.

Nedgang i CD-bruken

70 prosent av de som hørte på lydavspillingssystemer en gjennomsnittsdag i 2013, hørte på lydfiler fra Internett. Ett år tidligere var denne andelen på 67 prosent. Andelen som bruker CD-spillere, er derimot på vei nedover. Mens det var 93 prosent av lytterne som brukte CD-spiller i 2003, var det kun 34 prosent i 2013. Andelen som lyttet på lydavspillere totalt sett, holdt seg omtrent på samme nivå som året før, og var i 2013 41 prosent.

Andelen som leste bøker en gjennomsnittsdag var 17 prosent i 1997. De seinere åra har andelen økt. I 2013 var andelen 25 prosent, det samme som i 2012. Andelen som leser ukeblader og tegneserieblader en gjennomsnittsdag, har endret seg lite fra 2012 til 2013. Andelen som leser tidsskrift/fagblad har også endret seg lite i dette tidsrommet. Andelen som bruker disse mediene, har sunket gradvis de seinere åra.

Andelen som bruker bilde/filmavspillingssystemer per døgn, har også endret seg lite de seinere åra. I 2013 brukte 10 prosent tid på dette, mot 11 prosent i 2012. Brukerne ser betydelig mer på opptak av TV-program enn tidligere, mens det er færre som ser på kjøpte og leide DVD/bluray-plater.

54 prosent var som nevnt innom Internett på mobiltelefonen. 21 prosent av befolkningen spilte TV-spill eller PC-spill i løpet av en gjennomsnittsdag i 2013. I tillegg var det 1 prosent som brukte håndholdte spill. 82 prosent hadde en privat mobilsamtale i løpet av døgnet og 54 prosent var innom Internett på mobiltelefonen. Kun 2 prosent leste elektronisk bok i løpet av et døgn. Av dem som var innom Internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 65 prosent vært innom sosiale medier i 2013. 39 prosent hadde brukt banktjenester og 74 prosent hadde lest nyheter. 15 prosent hadde lest blader på nettet.

Kilde: Norsk Mediebarometer 2013, SSB og Kampanje

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here