Norske virksomheter er sultne på å finne nye løsninger og svar på fremtidens utfordringer. DOGA deler nå ut 9 millioner kroner til bedrifter og organisasjoner over hele landet.

– Dette er nyskaping tuftet på brukernes behov. Designdrevet innovasjon danner utgangpunkt for mer lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester, og kan spille en viktig rolle i omstillingen av norsk næringsliv, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Næringsdepartementet.

Prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA) har mottatt svært mange søknader om innovasjonsmidler i år.

– Vi merker et høyt trykk fra bedrifter og organisasjoner over hele landet. Denne gangen er det 21 mottakere, og vi måtte si nei til mange gode søknader. Jeg er imponert over kvaliteten og modenheten i prosjektene, sier hun.

Støtten blir delt ut gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Programmet skal stimulere norske virksomheter til å basere innovasjonsprosjektene sine på brukerstudier og designmetodikk.

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

De 20 prosjektene som overlevde tre tøffe juryeringsrunder, strekker seg over en rekke bransjer og temaer. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

– Helse- og velferdsteknologi er et område med mange innovasjonsvillige aktører, og dét ser vi på søknadsbunkene. Med en stadig eldre befolkning trenger vi å løse oppgavene i helsesektor på en bedre måte. Ved hjelp av designdrevet innovasjon kan de finne nye og bedre svar på svært aktuelle problemstillinger. I år gir vi DIP-midler til fem sterke søknader innenfor dette feltet, sier hun.

Her er de 20 innovasjonsprosjektene som får midler fra DIP i 2021:

 

Helhetlige helsetjenester hjem til deg

Sykehusene er i endring. Fremover skal stadig mer pasientoppfølging skje hjemme. Dessverre henger ikke de digitale løsningene sammen, noe som gjør det vanskelig for de forskjellige helsetjenestene og -foretakene å samarbeide.

Dette ønsker DIPS, som leverer elektronisk pasientjournal og administrasjonssystemer til de fleste sykehusene i Norge, å gjøre noe med. Målet er å skape en helhetlig løsning som setter pasienten i sentrum. Prosjektet «Det utadvendte sykehus» handler om et økosystem av bygninger, teknologi, arbeidsprosesser og kompetanse. Gjennom en designdrevet prosess ønsker DIPS å ta en sentral rolle i denne utviklingen.

Juryen kaller «Det utadvendte sykehus» et prosjekt med en soleklar problemstilling og et svært åpent løsningsrom. En god problemstilling er avgjørende i designdrevet innovasjon, og derfor et viktig kriterium i DIP. I stedet for å gå rett på løsning, handler designdrevet innovasjon om å identifisere det rette problemet først. Juryen mener dette kan bli et referanseprosjekt av de sjeldne.

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Psykososial helserobot

Flere eldre innbyggere og mangel på arbeidskraft setter helse- og omsorgssektoren under stort press. Det har derfor lenge vært snakk om robotenes inntog på sykehjemmene, men så langt har ikke teknologien vært god nok til å jobbe på pasientenes premisser.

PPM Robotics vil utvikle en ny type servicerobot for sykehjem. Ved hjelp av kunstige psykososiale evner og kroppsspråk skal roboten kunne tilpasse sin adferd etter pasientens personlighet og demensgrad, og dermed kunne både aktivere og samarbeide med pasientene. Prosjektet skal gjennomføres sammen med designbyrået Inventas.

Juryen tror prosjekter gir mulige svar på vanskelige spørsmål knyttet til å innføre robotteknologi i helsesektoren. De mener at utviklingen av serviceroboten «ZatSuYoũ» kan bli et forbildeprosjekt for hele bransjen, og gir 500 000 i støtte.

 

Urbane, helhetlige eldreboliger

Vi blir stadig eldre i Norge. Fram mot 2040 vil antall 85-åringer dobles, ifølge Statistisk sentralbyrå. Derfor jobber det offentlige nå for at stadig flere av oss skal bo hjemme når vi blir gamle.

Selmer Eiendom sitter på en sentral tomt på Skøyen, vest i Oslo. De ønsker å utvikle konsepter for såkalte multigenerasjonsboliger i et urbant miljø. De skal få hjelp av designbyrået Stryde til å skape boliger som vever sammen naboskap, nærmiljø og tjenestetilbud.

Et helhetlig perspektiv og en åpen tilnærming er avgjørende for å lykkes med designdrevet innovasjon. I sin uttalelse skriver juryen at prosjektet har et helhetlig perspektiv på bygging av eldreboliger, og at Selmer Eiendom er villig til å tenke langt ut over det som er utbyggers tradisjonelle rolle. Prosjektet får 550 000 kroner i støtte.

 

Gir kvinner kontroll over helsa

En rekke studier viser at forskning på kvinners helseproblemer har store mangler. Mange kvinner opplever også kunnskapsmangel og bagatellisering av sine plager i møte med helsevesenet.

Dette ønsker Preforma og designbyrået Feed å gjøre noe med. Med prosjektet «Kvinnehelse med kvinnen i fokus» skal kvinner få tilgang til digitale kartleggingsverktøy for kvinnehelserelaterte problemstillinger. På den måten kan kvinner ta bedre kontroll på egen helse. Verktøyet vil utvikles i samarbeid med spesialister i gynekologi. Målet er å skape en løsning som gir kvinner eierskap til egen helse, slik at de kan stille sterkere i møte med helsevesenet.

Juryen mener prosjektet har høy innovasjonsgrad og er et godt eksempel på hvordan designdrevet innovasjon kan bidra til å løse reelle samfunnsutfordringer.

Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler.

 

Transformerer ortopedibransjen

Ortopediteknikk er et svært komplisert fag, ofte mer komplekst enn hva mange tror. Det handler om proteser, fottøy og skinner, og pasientene som mottar hjelpemidlene er mellom 2 og 100 år. Problemstillingene pasientene opplever er svært varierte, og kan ofte kreve mye prøving og feiling før det blir bra for pasientene. Denne prosessen kan oppleves som stressende og ubehagelig for pasientene mens det står på.

Fagutvalget i NITO ortopedi står bak prosjektet «Fremtidens hjelpemiddelutvikling», hvor målet er å utvikle bedre brukeropplevelser for pasienter som mottar ortopediske hjelpemidler. Sammen med designbyrået Inventas skal fagutvalget gjennomgå dagens brukeropplevelse og ta i bruk en designdrevet innovasjonsprosess for å gjøre opplevelsen bedre for både pasient og behandler.

Design handler om å løse virkelige problemer for virkelige mennesker ved å sette brukeren i sentrum. Ifølge juryen kan prosjektet til NITO ortopedi ha stor spredningseffekt, og bidra til å transformere en hel bransje. Prosjektet mottar 200 000 kroner i DIP-midler.

 

Mobiliserer mot matsvinn

Matsvinn er et enormt problem i norsk og internasjonal dagligvarehandel. I 2017 signerte den norske matbransjen en avtale med myndighetene om å halvere matsvinnet fram til 2030, men aktørene famler i mørket. Hvordan kan matsvinn beregnes på en enkel og allmenngyldig måte?

Link retail, en leverandør av analyseverktøy til dagligvarehandelen, ønsker å skape en ny standard for måling av matsvinn. Et verktøy som kobler sammen kjedene og leverandørene skal føre til mer presise innkjøp.

Juryen mener prosjektet «Carbon footprint calculator» viser at designdrevet innovasjon er godt egnet til å gjøre norske bedrifter i inn- og utland mer bærekraftige. Et viktig kriterium i DIP er evne til å realisere prosjekter, og derfor er partnerskapet med Meny en stor styrke. På lengre sikt ser også Link Retail for seg partnerskap med internasjonale aktører.

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Bedre innpakning for småprodusenter

God emballasje er viktig for å stikke seg ut i butikkhyllene. Dessverre mangler de fleste småskalaprodusenter midler og kompetanse til å utvikle virkelig god emballasje.

Norwegian Made, som både er en merkeordning og en markedsplass for norske varer av høy kvalitet, ser et stort potensial for en standardisering av emballasjeløsninger. Ved hjelp av designmetodikk fra Pernille Bache og emballasjeekspertise fra Rikter Svendsen, ønsker de å utvikle en bærekraftig og fleksibel standardløsning som likevel ivaretar produsentenes identitet.

Ifølge juryen kan prosjektet styrke konkurransekraften til mange småskalaprodusenter rundt omkring i Norge. En godt etablert mottaker og solide samarbeidspartnere øker sjansen for at prosjektet blir en suksess.

Juryen gir tilsagn på 190 000 kroner i DIP-midler.

 

Brukersentrert cybersikkerhet

I en digital verden der det meste henger sammen, blir IT-sikkerhet stadig viktigere. Teknologien som skal beskytte oss bygger på nasjonale og internasjonale standarder og lages av ingeniører som sitter langt borte. Løsningene åpner i liten grad for individuell tilpassing, selv om det er nettopp individer som er det svake leddet.

Sammen med Agder fylkeskommune ønsker Egde Consulting å undersøke hvordan brukerinvolvering kan føre til bedre og mer tilgjengelig digital sikkerhet. Prosjektet skal resultere i et program som gjør det lettere for brukerne å følge arbeidsgivers rutiner, noe som i så fall vil bedre sikkerheten i hele organisasjonen.

Juryen mener prosjektet står særlig sterkt fordi det er et samarbeid mellom offentlige og private aktører, og fordi gjennomføringen krever dyp innsikt i hvordan brukerne tenker og føler.

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Vil blåse liv i museene

Museumspublikummet blir stadig gråere i håret, mens yngre målgrupper glimrer med sitt fravær. Noe må gjøres for å sikre vår felles kulturarv.

Gjennom en designprosess skal MiA – Museene i Akershus finne ut hvordan de kan bli en spennende og relevant møteplass for et mangfoldig publikum. Målet er å finne fram til nye aktiviteter og nytt innhold som kan være med på å øke interessen i befolkningen. Netlife Design skal bistå med designkompetanse og brukerinnsikt.

Juryen er samstemt i at prosjektet «Meråpent museum» vil kunne bli et forbilde for museer over hele landet. Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Lønnsomt ombruk i byggebransjen

Verdens byer er i vekst. Dersom FNs prognoser stemmer, vil vi måtte bygge en by på størrelse med Stockholm hver eneste uke fram mot 2050 for å ta unna den urbane befolkningsveksten. Å bygge disse byene betyr enorme utslipp, med mindre det gjøres bærekraftig.

Sirkulær Ressurssentral, en ideell virksomhet eid av Pådriv Oslo, og ombruksspesialisten Resirqel skal bygge en sentral for ombruk av byggematerialer på Økern i Oslo. Sammen med Siri Warren Studios og Klimaantropologen skal de nå sette i gang en designdrevet prosess. Målet er å utvikle og teste ut en sirkulær forretningsmodell for ressurssentralen.

Ifølge juryen har prosjektet potensial til å være en arena der de store byggaktørene kan eksperimentere med ombruk og bærekraft. For å lykkes med det grønne skiftet må bransjen finne nye og bærekraftige forretningsmodeller, og her kan designdrevet innovasjon spille en nøkkelrolle. En vellykket forretningsmodell for Sirkulær Ressurssentral vil ha stor overføringsverdi til andre ombruksprosjekter over hele landet.

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Hjelper frilanserne

Over 300 000 mennesker i Norge er frilansere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Frilanslivet betyr frihet, men det innebærer gjerne også mindre trygghet, færre rettigheter og lavere lønn. Kunnskapen om hvordan drive egen bedrift varierer fra frilanser til frilanser.

Dette ønsker Christina Skreiberg og Hanna von Bergen, som driver podcasten «Frilanslivet», å endre på. Sammen med et designstudio skal de utforske hvordan frilanserne skaffer seg kunnskap om forretningsdrift. Målet er å finne fram til nye tjenester som gir en enklere hverdag for frilansere i kunst- og kulturnæringen

DIP-juryen gir prosjektet «Frilanslivet» en klar anbefaling. De mener prosjektet til Christina Skreiberg og Hanna von Bergen kan bli et helt nytt forretningsområde, og roser den tverrfaglige tilnærmingen til målgruppen. Prosjektet mottar 420 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Vil revolusjonere lastesykkelen

Bilen blir stadig mindre relevant som fremkomstmiddel i de store byene. 70 prosent av alle bilturer er under én mil, og flertallet av familiene som bor sentralt i Oslo eier ikke bil. Verdien av elsykkelimporten i Norge var i 2020 på 1,5 milliarder kroner. Til sammenligning var verdien av elbilimporten i Norge på 0,9 milliarder i 2012.

Bedriften Whee! mener dagens elsykler i stor grad bare er elektrifiserte utgaver av tradisjonelle sykler. Gjennom brukersentrert design vil de utvikle en ny lastesykkel som skal bli et enda bedre bilalternativ for familier med sammensatte transportbehov. Sammen med designbyrået Hoi! skal de skape en «hverdagsmaskin» som tar utgangspunkt i brukernes behov.

Juryen mener designmetodikken i prosjektet holder høy kvalitet, og at innovasjonspotensialet er stort. Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Faktasjekk for ungdom

Falske nyheter utgjør en stor og voksende utfordring. Factiverse leverer teknologi som hjelper journalister med å flagge nyheter og sosiale medieposter som mangler troverdighet. Nå vil de gjøre det samme for unge mennesker.

Målet er å hjelpe norske skoleelever med å bli kritiske mediebrukere. Dette skal Factiverse få til gjennom et omfattende samarbeid med Faktisk.no og skolesatsingen deres, Tenk, i tillegg til designbyrået Heydays. Ved hjelp av designdrevet metodikk skal de utvikle en digital løsning for faktasjekk som tar utgangspunkt i behovene til elever og lærere.

Juryen tror prosjektet «Dobbeltsjekk» vil kunne munne ut i et produkt som styrker unge menneskers evne til å tenke kritisk. Prosjektet får 420 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Tar grep om rettigheter

En reklamefilm kan ha flere titalls rettighetshavere, som fotografer, musikere og modeller. Dette skaper en jungel av kontrakter og bruksrettigheter, og gir svært uoversiktlige forhold for aktørene i bransjen. Det finnes ingen god og helhetlig løsning på dette i dag.

Corights, et selskap som håndterer rettigheter for kreative tjenester, vil bygge en tjeneste som kobler alle parter i verdikjeden sammen. Dette kan spare mye administrasjonsarbeid og dessuten forhindre rettighetsbrudd som skjer på grunn av uvitenhet. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med modellbyråene Pholk og Heartbreak.

Juryen synes prosjektet har funnet en problemstilling som er viktig for bedriften, aktuell for andre og som kan lede til en tjeneste det er behov for i markedet. Nå mottar prosjektet 280 000 kroner gjennom DIP.

 

Vil lage modulbaserte båter

En tradisjonstro skipsindustri designer og bygger båter for å løse spesifikke jobber. I disse skreddersydde båtene kommer mannskapets behov ofte i andre rekke, og man «finner opp hjulet» hver gang. Dette gir dyre og ikke nødvendigvis optimale løsninger.

Møre Maritime ønsker å utvikle en skipsplattform som kan løse flere oppgaver og havnæringer. I prosjektet «Fremtidens skipsdesign» skal de og K8 Industridesign utforske mulighetene som ligger i modulbaserte båter. I stedet for båter som er spesiallaget for én kunde, kan man i stedet velge blant ulike moduler.

Dermed blir planleggingen og budsjetteringen enklere, og båtene blir rimeligere uten å gå på kompromiss med ønskede egenskaper. Prosjektet skal undersøke kundenes behov og gjøre dypdykk i regelverket, i tillegg til å kartlegge hvilke muligheter som ligger hos produsenter og i verftsmiljøet.

Juryen roser mottaker for å stå bak et svært sterkt innovasjonsprosjekt, og gir 550 000 kroner i DIP-midler.

 

Virtuell kreativitet

Hjemmekontoret har antagelig kommet for å bli, og det er nok mange glade for. Likevel skaper dette utfordringer. For eksempel er det vanskeligere å ha kreative møter og idémyldring foran en dataskjerm. Ofte blir det misforståelser, og det kan oppstå friksjon mellom kollegaer.

Cohere XR mener virtuell virkelighet, eller VR, kan gi bedre kreative møter. De bygger en VR-applikasjon der team kan samles for kreative møter, og har allerede fått med seg Jotun, Posten, Sbanken, Schibsted og Trønderenergi på laget. Sammen med designstudioet Umble skal de nå kartlegge hvordan arbeidstakere bruker digitale verktøy for å samarbeide og kommunisere på tvers av organisasjonen. Målet er å finne ut hvordan VR-teknologi kan være fremtiden for kreativt samarbeid.

Ifølge juryen er prosjektet interessant fordi det benytter brukerinnsikt for å finne bedre måter å utnytte mulighetene som ligger i nye medier. Juryen ser også stort spredningspotensial for teknologien. Prosjektet mottar 231 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Bedre kjøpsopplevelse – mindre varelager

I dagens konsumsamfunn forventer kundene umiddelbar leveranse, slik at butikker må holde seg med enorme varelagre. Denne forretningsmodellen koster miljøet dyrt, og betyr samtidig en økonomisk risiko for merkevarene. SERAC, en produsent av høykvalitetsklær med lang holdbarhet, ønsker å finne fram til en ny forretningsmodell som erstatter stort volum med «riktig» volum.

Sammen med TM Design & Consulting vil SERAC utforske hvordan klesbransjen kan få kunden til å handle varen før den blir produsert. Inspirasjonen er hentet fra møbelbransjen. Prosjektet «Kjøpsopplevelsen» skal undersøke hvorvidt det er mulig å endre forretningsmodellen ved å bygge produkt og kjøpsopplevelse som et sammenhengende system.

Dersom kunden handler varen før den blir produsert, elimineres overproduksjon. Dette kan bety både mindre utslipp og bedre lønnsomhet. På sikt kan også konsumet gå ned, siden det blir mindre behov for å tømme overfylte lagere gjennom konstante tilbudskampanjer. DIP-juryen gir prosjektet en klar anbefaling, og kommenterer at det har stor overføringsverdi til andre aktører. Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Finner gull i ull

Stort sett alle ulltekstiler og -klær vi kjøper i Norge er produsert av utenlandsk ull. Løvli Naturull mener norske sauebønder sitter på en ubrukt ressurs med internasjonalt potensiale. De vil finne ut hvorfor storparten av norsk ull blir gravd ned og brukt til jordforbedring. Hva skal til for å snu situasjonen slik at norsk ull blir en attraktiv råvare for ferdigvareindustrien?

Med designer Ingrid Aspen og det lokale utviklingsselskapet Frifugl på laget, vil Løvli Naturull bruke designmetodikk for å undersøke mulighetsrommet og lete fram nye løsninger. Innovasjonsambisjonen er å gjøre norsk ull verdifull i både nasjonale og internasjonale markeder.

Juryen roser prosjektet for å sette en dårlig utnyttet råvare på agendaen, og bemerker at «Ulla di!» kan bidra til økt innovasjon og inntekter for norsk ull.

Prosjektet får 259 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Forteller historien bak et godt måltid

Etter en stor matopplevelse takker vi gjerne kokken. Sannheten er at reisen mot et godt måltid begynner lenge før, og som regel på en gård. God kompost, næringsrik jord, riktig fôr, riktig høsting og slakting – alt dette påvirker hvor godt maten smaker. Dette får matelskerne som besøker Kvitnes Gård i Vesterålen inn med teskje. De blir gårdens standhaftige beskyttere.

Kvitnes Drift, som driver Kvitnes gård, ønsker å vise at alle valgene vi tar får konsekvenser lengre ut i verdikjeden. Sammen med Egga Utvikling, rådgiver Anne Beate Hovind og arkitekt- og designkontoret Brandl skal de hente innsikten de trenger for å nå ut til flere målgrupper, som skoleklasser, næringsliv, turfolk, kulturinteresserte og reiselivsaktører. Målet er å skape flere gode ambassadører for forsvarlig naturforvaltning og regenerativt landbruk.

I sin vurdering skriver juryen at prosjektet byr på en interessant problemstilling innen stedsutvikling, og at det har potensial til å smitte over i regionen og på tvers av landet.

Prosjektet får 500 000 kroner fra DOGA i DIP-støtte.

 

Rydder opp i læringsjungel

En stadig mer digitalisert skolehverdag gir lærere muligheten til å automatisere kjedelige rutineoppgaver. På den måten får de tid til å tilby en mer personlig og tilpasset læringsopplevelse til hver enkelt elev, såkalt adaptiv læring. I praksis er det ikke så enkelt, og en underskog av leverandører av ulike digitale læringstjenester gjør det ikke lettere.

Conexus Norge ønsker å utvikle en forretningsmodell som lenker sammen disse læringstjenestene. Ved hjelp av designselskapet Stryde skal de finne ut hvilke utfordringer lærerne har med tilpasset opplæring, og hvordan eleven kan løftes fram som aktiv medskaper av egen læring.

I sin vurdering skriver juryen at prosjektkvaliteten og designmetoden er eksemplarisk, og at prosjektet har stor innovasjonshøyde. Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Bærekraftig hytteliv

Når vi skal bygge fritidsbolig blir det gjerne stort og tett, til skade for både lokalmiljø, natur og kulturlandskap. I tillegg blir de ferdige hyttene stående tomme mesteparten av året.

Nature Compact Living vil utvikle fremtidens fritidsboliger. Sammen med byrået Agens skal de nå designe, prototype og teste seg fram til et digitalt økosystem for bedre utnytting av fritidsboliger. Målet er en enkel digital løsning som øker utleie, reduserer karbonavtrykket og kobler hytta til lokale tjenesteytere.

DIP-juryen påpeker at prosjektet «Digitale økosystemer for bærekraftige fritidsboliger» tar utgangspunkt en relevant og synlig problemstilling. Prosjektet får 550 000 kroner i støtte gjennom Designdrevet innovasjonsprosjekt.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet her er hentet fra en pressemelding fra DOGA, DOGA er medlem av Open Innovation Lab of Norway