11 partnere fra 10 land deltar i Horizon Europe-prosjektet REESOURCE som startet opp sist uke. Blant partnerne er IFE (Institutt for Energiteknikk) som koordinerer og leder arbeidet, og det norske selskapet Rare Earths Norway AS som har utvinningsrett for sjeldne jordarter på Fensfeltet i Telemark.

IFE er en av 50 medlemmer i Open Innovation Lab of Norway, som samler Norges fremste innovasjonsprofesjonelle.

Tar utgangspunkt i norske ressurser

Prosjektet legger vekt på å minimere naturpåvirkningene ved gruvedrift, fremme sirkulærøkonomi og øke den sosiale aksepten for mineralvirksomhet.  Blant annet skal det utvikles teknikker og konsepter for:

  • Usynlig og underjordisk gruvedrift for å redusere arealbruk og miljøpåvirkning
  • Reduksjon i avfall og overskuddsmaterialer
  • Reduksjon i forbruk av vann, energi og kjemikalier
  • Økt gjenbruk og resirkulering

I sentrum for arbeidet står Fensfeltet i Telemark som trolig rommer Europas største forekomst av de kritiske råvarene sjeldne jordarter (REE). Her har Rare Earths Norway AS utvinningsrett til rundt 90 % av området hvor den REE-bærende bergarten jerndolomittkarbonatitt finnes.

Svarer på bestilling om bærekraftig utvinning

REESOURCE har en varighet på 3,5 år og er fullfinansiert gjennom EU-programmet Horizon Europe.

-REESOURCE er et svært viktig prosjekt for å bedre forsyningssikkerheten for sjeldne jordarter i Europa, og svarer godt ut EUs bestilling til myndigheter, industri og forskning om intensivert og bærekraftig utvinning av mineraler. Prosjektet styrker Norges posisjon og bidrag til EU med IFEs sentrale rolle i prosjektet samtidig som Rare Earths Norway er partner og innehar 90% av utvinningsrettighetene på Fensfeltet i Telemark, sier forskningsdirektør Christian Dye ved IFE.

Carlos Escudero er avdelingsleder for IFEs EU-team som koordinerer REESOURCE.

-Jeg er stolt over prosjektteamet som nå skal gå i gang med å levere topp resultater til EU. Teamet er satt sammen av de fremste fagmiljøene i Europa på sjeldne jordarter, og vi er svært ivrige etter å starte det viktige arbeidet vårt. Jeg er overbevist om at vi vil bidra til å møte EUs nøkkelmål for en grønn omstilling av samfunnet, sier Carlos Escudero i en kommentar.

Et tydelig svar på regjeringens mineralstrategi

EU rangerer sjeldne jordarter som de desidert mest kritiske råvarene for europeisk industri mht. forsyningssikkerhet.  Dette er strategiske råvarer, med avgjørende betydning for Europas økonomi og den grønne omstillingen. I dag er Europa helt avhengig av å importere sjeldne jordarter, i et marked som er tungt dominert av Kina.

Ambisjonen til Rare Earths Norway er å kvittere ut EUs mål om ny, europeisk produksjon av sjeldne jordarter innen 2030. Daglig leder i selskapet, Alf Reistad, sier i tillegg at REESOURCE vil svare ut målsetningene i Norges mineralstrategi. Der legges det opp til en særskilt satsing på kritiske mineraler og et mål om at Norge skal bygge opp verdens mest bærekraftige mineralnæring.

-Rare Earths Norway ønsker å bidra til at både den norske regjeringen og EU lykkes med å nå sine ambisiøse mål. Gjennom REESOURCE og andre forskingsprosjekt utvikler vi nå en ny standard for ansvarlig mineralutvinning, sier Alf Reistad.

-For Rare Earths Norway er det viktig med høy utnyttelse av den unike forekomsten i tillegg til at belastingen for nærmiljøet blir minst mulig. Vi planlegger for elektrifisert og autonom underjordsdrift og med tilhørende industrianlegg og tilhørende deponi i ubebodd område 4-6 km fra forekomsten, forteller Reistad.

Nøkkelmålene i Horizon Europe-prosjektet REESOURCE

Mineralnæringen spiller en nøkkelrolle i å drive frem overgangen til et samfunn basert på grønn energi. Samtidig skal økende etterspørsel av mineralske råvarer håndteres på en forsvarlig og bærekraftig måte. Dette ansvaret gjenspeiles i Rare Earths Norway’s strategier og i nøkkelmålene for REESOURCE-programmet som raskt oppsummert er følgende:

1. Utvikle konseptet «usynlig gruvedrift»: Forbedrede gruveteknologier som minimerer miljøpåvirkningen og redusere CO2-utslipp betydelig per tonn utvunnet materiale.

2. Miljøvennlige metoder for mineralutvinning: Utvikle innovative metoder med miljøvennlige kjemikalier og rense prosessvann for gjenbruk. 

Vi i InnoMag ønsker prosjektet lykke til og lover å følge med fremover.