KPMG: Kvinnelige toppledere godt skodd for det digitale skiftet

KPMG-undersøkelsen viser at kvinnelige toppledere ser store muligheter i teknologi og disrupsjon, og er klare for å lede virksomheten gjennom digital transformasjon. De mener innovasjon og organisasjonsutvikling er nøkkelen til suksess.

KPMG har gjennomført verdens første globale topplederundersøkelsen med kun kvinnelige respondenter. KPMGs Global Female Leaders Outlook (GFLO) for 2018 viser hvordan 700 kvinnelige toppledere fra 42 ulike land vurderer økonomiske framtidsutsikter, utfordringer knyttet til digitalisering og transformasjon, hva som styrer deres beslutninger og hva de tenker om sin egen karriereutvikling. 30 norske kvinner som representerer noen av de største selskapene i Norge, er med i undersøkelsen.

-Målet med Global Female Leaders Outlook er å gi en stemme til en gruppe ledere som vanligvis er underrepresentert i topplederundersøkelser. Dette er ikke en rapport om kjønnsroller, glasstak og manglende mangfold i styrer og ledelse, men i stedet en ren forretningsmessig undersøkelse om utfordringer og muligheter for virksomheter – sett gjennom kvinnelige lederes briller, forteller Guro Steine, markeds- og kommunikasjonsdirektør i KPMG Norge i en pressemelding.

Global Female Leaders Outlook speiler KPMGs globale topplederundersøkelse, Global CEO Outlook, hvor 85 prosent er menn. I tillegg til å gi et innblikk i kvinnelige topplederes meninger, tar undersøkelsen derfor også for seg likheter og ulikheter i kvinnelige og mannlige topplederes betraktninger om fremtiden og hva som skal til for å lykkes.

Forsiktige vekstanslag

Kvinnelige toppledere har nøkterne forventninger til økonomiske vekstutsikter de neste tre årene, både for den globale økonomien, for eget land og selskap. Kun halvparten tror på global vekst, mens tilsvarende tall for CEO Outlook er 67 %. 58 % kvinnelige toppledere tror på vekst i eget land, sammenlignet med 73 % i CEO Outlook. Selv om optimismen er større på vegne av eget selskap og bransje, på henholdsvis 77 % og 66 %, er det fortsatt lavere enn i CEO Outlook hvor 91 % tror på vekst i eget selskap og 78 % forventer bransjevekst.

Les også: Tre norske kvinner på Forbes sin tech-kåring: – Uvirkelig

Majoriteten av de kvinnelige topplederne sier at organisk vekst drevet av innovasjon, FoU, investeringer og rekruttering vil være den viktigste strategien de neste tre årene. I CEO Outlook ble derimot strategiske allianser rangert som viktigste vekstdriver. De kvinnelige topplederne som har oppkjøp og uorganisk vekst som strategi, sier de gjør dette for å bygge markedsandeler og transformere egen forretningsmodell raskere enn de kunne gjort gjennom ren organisk vekst.

Vil drive frem endringer

Kvinnelige toppledere er godt forberedt på utfordringene som følger den digitale tidsalderen. Mer enn tre fjerdedeler (77 %) av de globale kvinnelige topplederne ser det teknologiske skiftet som en mulighet mer enn en trussel. Blant de norske kvinnene svarer hele 84 % det samme. I CEO Outlook betrakter 95 % teknologisk disrupsjon som en mulighet.

Halvparten (51 %) av de globale kvinnelige topplederne mener deres virksomhet er med å skape disrupsjon i egen bransje, fremfor å være en etternøler som blir utkonkurrert av nye aktører, et tall som samsvarer med resultatene i CEO Outlook.

Les også: Kvinner i Tech: Om seksuell trakassering, ekstreme krav og løsningen på kjønnsutfordringene

Det er imidlertid store forskjeller i synet på hva som skal til for å lykkes med transformasjon. Mens mer enn 9 av 10 kvinnelige toppledere (93 %) sier de ser behov for å skape bedre innovasjonsprosesser, er det bare 2 av 10 respondenter i CEO Outlook (20 %) som er enig i dette.

Kvinnelige toppledere rangerer også organisasjonsutvikling, ledelse og talentutvikling som de viktigste kompetanseområdene og ingrediensene for vellykket transformasjon, i tillegg til det å ha interne endringsagenter. Respondentene i CEO Outlook rangerer “hardere” teknisk kompetanse, som cybersikkerhetseksperter og data scientists, på topp, mens kompetanse knyttet til organisasjonsutvikling ikke blir sett på som like viktig.

Kvinnelige toppledere ser også at det er nødvendig å rekrutter ny kompetanse inn i bedriften, heller før enn senere. Mer enn halvparten (55 %) sier de komme til å ansette ny kompetanse, uavhengig av vekstmål. De ser med andre ord at organisasjonen trenger en annen kompetansesammensetning enn de har i dag.

Beslutninger forankret i data og innsikt 

Global Female Leaders Outlook viser at kvinnelige toppledere er teknologisk “savvy”. Nesten halvparten (48 %) sier de er komfortable med teknologier som kunstig intelligens (AI), blockchain, 3D printing og virtuell virkelighet. Blant de norske kvinnelige topplederne svarer 53 % det samme. Omtrent like mange (47 %) tror kunstig intelligens vil skape arbeidsplasser i stedet for å utradere dem. De er imidlertid mer pessimistiske en deltakerne i CEO Outlook, hvor neste 2 av 3 toppledere tror AI vil skape flere jobber.

Virksomheter som ønsker å dra nytte av ny teknologi som kunstig intelligens og blockchain, har stort behov for kompetanse knyttet til dataanalyse. 77 % av de kvinnelige lederne sier de vil øke bruken av prediktive datamodeller og analyse de neste 3 årene. I CEO Outlook er det kun 32 % som sier det samme. Her er nesten halvparten (49 %) uenig i at deres selskap vil øke bruken av prediktive modeller fremover. 44 % av kvinnelige ledere sier også at de planlegger å øke bruken av ustrukturerte data i sine beslutninger.

58 % sier de tar strategiske beslutninger basert på innsikt fra data, fremfor å stole på intuisjon eller historisk erfaring. I CEO Outlook innrømmer hele 2 av 3 at de i løpet av de siste 3 årene har oversett data og i stedet basert beslutninger på intuisjon.

-Undersøkelsen viser at kvinnelige toppledere foretrekker å ta datadrevne beslutninger. Bruk av data som kilde for innsikt og kunnskap har blitt et viktig lederverktøy, og når vi ser at en så stor andel er opptatt av faktabaserte beslutninger og verdien som ligger i virksomhetens data, viser det at de er godt rustet for å ta gode veivalg, mener Guro Steine.

Tror ikke på kvotering

Kvinnelige topplederekjenner sine styrker og utviklingsområder og de ønsker lederposisjoner som følge av kompetanse og personlige egenskaper, ikke på grunn av kvotering.Kun 4 % mener kvotering er et relevant tiltak som bidrar til flere kvinner i ledelse.

Et sterkt personlig nettverk og gode kommunikasjonsegenskaper trekkes frem som de viktigste egenskapene for suksess som leder. 8 av 10 (83 %) mener at utviklingsprogram for kvinner er gode tiltak for å få flere kvinner i lederposisjoner. Nesten 6 av 10 kvinnelige toppledere tror deres etterfølger vil være en kvinne, men bare 28 % tror at deres neste karrieresteg vil være innenfor samme selskap hvor de i dag arbeider.

-Mange studier viser at mangfold har en positiv effekt på virksomheters suksess. Team sammensatt av personer med ulike kjønn, ulik alder og ulik bakgrunn lykkes oftere fordi de i større grad tar hensyn til ulike erfaringer og perspektiver. Innsikt i hvordan kvinnelige og mannlige toppledere tenker ulikt om vekst, risiko og digital transformasjon viser hvorfor mangfold er viktig når virksomhetskritiske beslutninger skal tas. Dette budskapet er Global Female Leaders med på å forsterke, understreker Guro Steine i pressemeldingen.  

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »