NAV-leder: – Dette er det største potensialet for innovasjon i offentlig sektor

Offentlig sektor er kanskje ikke kjent for å være den mest innovative, men Nav-leder i Oppegård Tone Skjelbostad, mener det finnes ett grep som kan gjøre det mulig å omgjøre sektoren til en innovasjonsmaskin.

(Skrevet av Senter for Sosialt Entreprenørskap i samarbeid med KREM Norge)

Vi er avhengig av arbeidsgivere for å løse samfunnsoppdraget vårt. Det er derfor viktig at vi lytter til deres behov og er tilgjengelig og tilstede – også når det er vanskeligheter, forteller Tone Skjelbostad, NAV-leder i Oppegård.

Oppegård og Ski kommune skal 1. januar 2020 slås sammen og Skjelbostad ser på kommunesammenslåingen som en anledning til både å utvikle et mangfoldig arbeidsliv og gode offentlige tjenester.

– Vi er heldig som skal bli en ny kommune. Det er en unik mulighet til å skape de gode tjenestene i Nordre Follo sammen med politikere, innbyggere og ansatte. Vi kan nå få med flere gode krefter, samarbeide mer og samtidig avklare hva det offentlige skal gjøre og hva andre kan gjøre vel så godt. I dette ligger det også en mulighet til også å samhandle bedre med sosiale entreprenører og frivillig- og privat sektor, sier Skjelbostad.

Skjelbostad er utdannet sosionom og har lang erfaring fra arbeid i sosialtjenesten og i sosial -og barneverntjenesten. Hun har vært sosial – og barnevernsjef, leder av stiftelsen Oslo Krisesenter og seniorrådgiver/teamleder RVT Øst, Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. I dag er Skjelbostad NAV-leder i Oppegård. NAV Oppegård inkluderer de statlige arbeids- og velferdstjenestene, de sosiale tjenestene og helse- og omsorgstjenester for brukere med rusutfordringer og ulike tjenester for flyktningene som bosettes i kommunen.

Hvor er det største potensialet for innovasjon i offentlig sektor?

– Potensialet ligger i å bli bedre på å samarbeide. Vi får stadig flere arbeidsverktøy som gir oss større rom for å være ute i kontakt med arbeidsgivere og brukere. Vi er avhengig av arbeidsgivere for å løse vårt samfunnsoppdrag og det er viktig at vi lytter til deres behov. Det er også viktig at NAV er tilgjengelige og tilstede når det er vanskeligheter. Samt at vi er lydhøre for hva arbeidsgiver trenger av kompetanse, og hvilke egenskaper de ser etter når de skal ansette.

– Det ligger også et stort potensial i å samarbeide mer og bedre på tvers av virksomhetene i kommunen. Vi bør snakke sammen og dra veksel på hverandres kompetanse, og tenke ut de kloke grepene på tvers av, og sammen med, virksomheter. Det kan bidra til nye ideer, mer kjennskap og forståelse for hverandre og smidigere måter å jobbe sammen på. Jeg tror det er mulig å levere bedre tjenester til samme eller lavere pris og at nøkkelen ligger i å bli enda bedre på å samarbeide.

Hvilke grep gjøres i Oppegård?

– Med bakgrunn i disse utforingene har vi i Oppegård kommune siden 2015 hatt et særlig fokus på løsninger, gjennom et overordnet utviklingsprosjekt kalt Kultur for endring. I utfordringene ligger også et potensial for effektivisering, og i å øke utviklings- og omstillingstakten. Flere brukere mottar tjenester fra ulike deler av kommunen. Det fordrer at vi har gode samhandlingsrutiner, at vi kan jobbe på tvers av virksomhetene og sammen med brukeren.

– I tillegg har vi nå en ekstra innsats rettet mot store barnefamilier. Et av mine virkelige hjerteprosjekter er satsningen, kalt Sammen for morgendagens arbeidsliv. En satsning på tvers av Ski og Oppegård kommune. Vi har både unge og voksne stønadsmottakere som er avhengig av lønnet arbeid for å bli uavhengig av NAV. For å få til dette trenger vi alle de flotte arbeidsgiverne i det private som allerede tar samfunnsansvar gjennom å tilby arbeidstrening og overganger til ordinære jobber. Men også at andre deler av kommunen lar seg inspirere av virksomheter som renhold, pleie og helse som allerede har utviklet høy inkluderingskompetanse og er gode til å benytte de ubrukte ressursene lokalt.

I NAV Oppegård har vi forsterket fag – og tjenesteutviklingen med utgangspunkt i de ansattes kompetanse, ideer og kjennskap til målgruppene våre.

Hva er nødvendige betingelser for fagutvikling og tjenesteinnovasjon?

– Det er viktig at lederne på de ulike nivåene ikke bare snakker men eier ønsket om å bygge en kultur for kontinuerlig endring. Vi som ledere må ha tillit til at de ansatte har ideer til løsninger og ta ansvaret for at ideene inkluderes i både fag- og tjenesteutviklingen. Jeg ser også at det er nødvendig at alle ønsker forbedring og at vi også er villig til å utvikle oss selv både faglig og personlig, uavhengig av hvor i organisasjonen vi er befinner oss.

Hva slags rolle har ledelsen i et slikt utviklingsarbeid?

– Vi må være villig til å utforske nye samarbeidsformer og arbeidsmetoder, og la oss inspirere av andre som har gjort noe lurt. Ledere må være nysgjerrig på både eget og andres ansvarsområde, snakke hverandre opp, og bidra til at ansatte får anledning til å dele kompetanse men også tilrettelegge for arenaer som gjør det mulig å skape de gode tjenestene sammen.

Hva er din visjon og de tre viktigst verdiene i ditt daglige virke?

– Samfunnsoppdraget er viktig for meg – flere i arbeid. Det er derfor jeg sitter her. Arbeid gir mening i hverdagen, bedre fysisk og psykisk helse, bidrar til nettverk og til økonomisk selvstendighet for mange brukere. For kommune og stat gir det også skatteinntekter. Når det kommer til verdier, er jeg glad i verdiene til NAV: tydelig, tilstede og løsningsdyktig.

Hva bringer du med deg inn i utviklings– og innovasjonsarbeid?

– Basen min er offentlig sektor der jeg møter mennesker med ulike utfordringer i livet. Dette har bidratt til at jeg har en sterk brukerorientering i tjenesteleveransen, som for meg betyr at vi skal yte service overfor samarbeidspartnere og brukerne gjennom å møte dem direkte og med respekt. Jeg er nysgjerrig og mer enn gjennomsnittlig opptatt av samfunnsoppdraget vårt. Jeg er svært opptatt av faglig utvikling som bidrar til bedre tjenester, liker ideer, og trives i rollen som sparringspartner. Jeg er dessuten tydelig på retningen og forsøker så godt jeg kan å etterleve verdiene til NAV i min jobb.

Kan du nevne ett godt eksempel på innovasjon i det offentlige?

 – Jeg synes rett og slett at det gjøres veldig mye bra arbeid. Jeg ser at stadig flere jobber for å gi bedre og mer effektive tjenester. De går inn i arbeidsprosesser og leter etter tidstyver, øker brukerfokus og benytter tjenestedesign for å finne smartere måter og løse oppgavene på.

Hva gjorde deg oppmerksom på sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon?

– Løsningsorientering og endring har vært der siden jeg startet å jobbe i det offentlige, og jeg har deltatt i utviklings- og innovasjonsarbeid i alle de jobbene jeg har hatt. Sosialt entreprenørselskap ble jeg derimot først kjent med da jeg kom tilbake til offentlig sektor, og NAV, i 2008. Jeg har et arbeidsgiversyn på de sosiale entreprenørene. De bidrar til samfunnsoppdraget i forhold til både arbeid og helse. Samtidig ser jeg at noen av dem også kan bidra med gode tjenester sammen med oss. Vi i det offentlige jobber stort sett fra 8 – 15.30, og vi trenger andre som jobber med inkludering og integrering utenfor åpningstidene.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!