Hvordan skape næringer som ikke bare sikrer bærekraftig verdiskaping for fremtidige generasjoner og gir lokal sysselsetting, men som også effektivt håndterer klimautfordringer?

For å levere på dette, samt beholde posisjonen som en energieksportør og samarbeidspartner til Europa, vil Norge trenge nye, grønne verdikjeder som kompenserer for redusert olje- og gasseksport mot 2050. En fersk rapport fra Boston Consulting Group (BCG) viser imidlertid at Norge henger etter og at omstillingen går betydelig raskere i andre land.

– Norge har et robust grunnlag for en vellykket grønn omstilling, takket være våre unike naturressurser, sterke industrielle og teknologiske kompetanse, en godt utdannet befolkning og betydelige inntekter fra olje- og gassindustrien. Disse fordelene posisjonerer Norge til å foreta langsiktige investeringer for å få fart på den grønne omstillingen, samtidig som vi opprettholder vår rolle som en sentral energileverandør til Europa, sier Børge Kristoffersen, Managing Director & Senior Partner i BCG og leder for selskapets energiarbeid i Norden.

På oppdrag fra NHO har det anerkjente konsulentselskapet vurdert Norges konkurransekraft i den grønne omstillingen. De foreslår i rapporten en rekke konkrete tiltak som både privat og offentlig sektor bør iverksette – til det beste for både lokalt og nasjonalt næringsliv, arbeidstakere, Norge som nasjon og ikke minst klimaet.

Synkende konkurransekraft

Analysen viser at andre land demonstrerer både større ambisjon og gjennomføringskraft enn Norge på flere parametre, både i Norden og i verden forøvrig. Fra politisk hold er både Danmark, Tyskland, Storbritannia, Finland og Sverige alle mer ambisiøse enn Norge, med utslippsreduksjonsmål i området 60-70 % sammenlignet med Norges mål på 55 %. I 2021 utviklet BCG og NHO en “temperaturmåler” for å kvantitativt rangere utvalgte lands konkurranseposisjoner i den grønne omstillingen. Det samme rammeverket, oppdatert med de nyeste dataene, er lagt til grunn også for den ferske analysen.

Vurderingen er basert på 30 ulike indikatorer kategorisert i fem dimensjoner, hver vektet 20%:

  • Humankapital: Tilgang til relevant kompetanse, arbeidskraft og forsyningskjeder
  • Marked og kapital: Generelle markedsforhold og tilgang til kapital- og etterspørselsmarked
  • Politisk rammeverk og insentiver: Politisk tilrettelegging av lovverk, støtteordninger og prioriteringer
  • Naturressurser og infrastruktur: Lokal ressurstilgjengelighet og tilgang på relevant infrastruktur
  • Teknologi og innovasjon: Tilgang til relevant teknologi, FoU-investeringer og innovasjonstakten

BCGs analyse indikerer en nedgang i Norges konkurranseevne i den grønne omstillingen siden forrige måling, først og fremst på grunn av raskere forbedringer i andre land.

Følgelig har Norge falt fra fjerdeplass på rangeringen i 2021 til syvendeplass nå.

Dette er en real kalddusj for Norge. En stor energinasjon som Norge må ha som ambisjon å lede an i det grønne skiftet. Norge tar forsiktige steg fremover. Problemet er at mens vi går, så løper de andre landene forbi oss. I Norge snakker vi om det grønne skiftet, mens Europa handler og girer opp, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

– Ledende land har sterkere politiske rammer og er dyktigere til å tiltrekke seg grønne investeringer. Spesielt er de bedre på å lage konkrete veikart med mål og milepæler for grønn utvikling og kontinuerlig vurdere og tilpasse rammer og støttemekanismer for å tiltrekke seg investorer, sier Alexander Elboth, Managing Director & Partner i BCG Oslo.

Elboth understreker at både myndigheter og industri må engasjere seg i tydelig kommunikasjon med publikum, og fremme en felles forståelse av nødvendigheten av både å utvikle grønne verdikjeder og å nå klimamål. Selv om etablering av nye næringer i første omgang vil kreve statlig støtte, forventes verdikjedene å bli lønnsomme på lengre sikt for både lokalsamfunn, næring og Norge som nasjon.

Savner forutsigbarhet

Rapporten trekker frem havvind som et eksempel på en grønn verdikjede som bør prioriteres i Norge.

– Denne teknologien er et realistisk alternativ for å møte det sterkt økende kraftbehovet frem mot 2050, hvor sterke konkurransefortrinn og et høyt potensial for verdi- og jobbskaping er på plass, sier Robert Hjorth, Managing Director & Partner i BCG Oslo og leder for BCGs havvindarbeid i Norden.

Hjorth påpeker at investorer er avhengig av forutsigbarhet. Han mener mer ambisiøse mål og en tilhørende plan for hvilke områder som skal lyses ut i løpet av de neste ti årene må på plass, og legger til at støtteordningene fra myndighetene må reflektere risikoen utbyggere står overfor, slik at den samlede attraktiviteten er tilstrekkelig til at Norge kan tiltrekke seg ledende aktører.

– Dette er en gylden mulighet for å sikre Norges fortsatte posisjon som energistormakt, samt å skape lokale arbeidsplasser og store eksportinntekter. I tillegg til selvfølgelig å sikre at Norge når sine klimaforpliktelser. Å bli ledende i den grønne omstillingen krever handling nå fra både regjeringen, næringslivet og offentligheten, avslutter Hjorth.