Abelias årlige omstillingsbarometer måler Norges evne til omstilling sammenlignet med andre nasjoner. Blant 22 land inntar Norge en midtposisjon, men vi ligger klart bak våre nordiske naboer. Selv om den norske økonomien trives i dag, tegnes det konturer av utfordringer som potensielt undergraver vår motstandskraft mot økonomiske uroligheter og kommende samfunnsutfordringer.

Fra vondt til verre

Norge er et rikt land, og det går godt i norsk økonomi. Samtidig må Norge, i likhet med resten av verden, omstilles for å løse klima- og energiutfordringen. Norge har dessuten en særegen omstillingsutfordring – vi skal erstatte olje- og gassnæringene med nye næringer, bedrifter og eksportinntekter.

Dette skiftet fra en råvareorientert økonomi til en bærekraftig og teknologidrevet kunnskapsøkonomi utgjør fundamentet for Abelias Omstillingsbarometer. I åtte år på rad har Abelia målt Norges evne til omstilling sammenlignet med andre land. Dette verktøyet benytter data fra internasjonale statistikkilder og sammenligner Norge med 20 av de ledende økonomiene.

Resultatene for 2023 er nedslående. Flere indikatorer peker i feil retning, og den negative trenden er ikke ukjent.

-Norges kapasitet til å etablere en bærekraftig økonomi er svekket. Vi mister terreng i sammenligning med våre naboland og andre nasjoner med fokus på kunnskap. Dette har konsekvenser for vår evne til å generere verdier og arbeidsplasser som er nødvendige for fremtidens velferd og en overgang til en digital og bærekraftig fremtid, sier Abelia om rapporten og fortsetter;

-Norge innehar betydelige ressurser innen fornybar energi, men vi utnytter dem ikke til fulle. Til tross for positive prestasjoner på ulike bærekraftsmål, forblir vår økonomi i stor grad knyttet til utnyttelse av naturressurser.

Potensiale og Målsettinger

-Blant lyspunktene finner vi en kompetent og fremtidsrettet befolkning, høy arbeidsdeltakelse og effektivt samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer. Livslang læring og sunn konkurranse er styrker.

-Likevel har vi, til tross for visse påstander, ikke oppnådd en ledende posisjon innen teknologi, kompetanse eller det grønne skiftet. Dette undergraver næringslivets evne til konkurranse og truer landets fremtidige velstand.

-Kunnskap og teknologi har alltid vært – og vil fortsatt være – kritiske faktorer for en vellykket omstilling. Det grønne skiftet forutsetter også et digitalt skifte. Vi kan ikke løse samfunnsutfordringer eller skape bærekraftig eksport uten spesialisert ekspertise.

Abelia er engasjert i samarbeid med medlemsbedrifter for å endre kurs og utvikle konkrete strategier for å styrke Norges omstillingskapasitet og verdiskaping. Imidlertid kreves det også ambisiøse politiske mål og handling.

Grunnlegger og konsernsjef i Amesto Group, Arild Spandow gir etter å ha lest rapporten oss i InnoMag en klar tilbakemelding;

“Dagens regjering bidrar etter min mening til å forsterke denne utviklingen med sin næringsfiendlige politikk, og det kreves omfattende endring for å snu denne trenden. Som eksempel er IT utdanningsplasser halvert siden regjeringskiftet. Uten et dynamisk privat næringsliv vil Norge aldri klare omstillingen fra oljeøkonomien og med det det grønne skiftet.” 

Du kan lese hele rapporten her – omstillingsbarometeret!