En kronikk av Sissel Naustdal er i dag leder av MadeToGrow, hvor de har utviklet unike verktøy for hvordan vi kan lære mer effektivt, styrke evner og robusthet,øke mestring og prestasjoner, og gjennom det, utvikle potensialet i oss selv og andre.


Modernisering, progresjon og teknologisk utvikling har tatt liv og samfunn til nye høyder. Vi har tilgang på materielle verdier og løsninger som gjør livene enklere og mer behagelig, og vi har muligheter for karriere og suksess som aldri før.

Samtidig har dette gjort noe med samfunnet og (arbeids)livet,som nå snart bare er for
«toppidrettsutøvere». Vi kan nemlig se noen alvorlige bivirkninger;

• 76% opplever at arbeidsrelatert stress har negativ effekt på deres personlige relasjoner
(The American Institute of Stress, USA).

• Bare 13% er engasjert i jobben sin, 15% er proaktivt uengasjert og 72% er likegyldige
(Gallup 2022, Europa).

• Norge brukte i 2023 320 mrd NOK på psykiske lidelser som depresjon, angst og ensomhet (Folkehelseinstituttet).

Ledere og arbeidsgivere opplever gjerne utfordringene gjennom at medarbeidere er mindre motiverte og lojale, høyere turnover(intensjon), mer sykefravær og større utfordringer med å rekruttere kompetente medarbeidere. I tillegg opplever mange at den store arbeidsbelastningen gjør at vi selv og andre er mer fokuserer på å slukke branner enn å investere i det som gir gode resultater på lang sikt, herunder vilje og kapasitet til forbedringer, endringer, kreativitet og innovasjon.

«Det er et enormt uforløst potensial i våre virksomheter og selv små investeringer vil gi betydningsfulle resultater.»

Hvorfor har det blitt sånn?

Har vårt prestasjonssamfunn med fokus på individuell suksess, materialisme og jakten på å være vellykket gått for langt?

Har denne utviklingen ført til et samfunn og arbeidsliv som delvis har de-humanisert oss?

At vi nå har så store utfordringer er tydelige tegn på at måten vi lever og jobber bidrar til store utfordringer, som vi ser øker hvert år. Vi vet det er et enormt uforløst potensial i de fleste av oss og at vi trenger å tenke annerledes om hvordan vi kan få ut mer av dette i oss selv og hverandre.

Nøkkelen ligger i selvbevisste ledere

Ledere som er selvbevisste forstår hvordan de virker på andre og hvordan de kan se etter og utvikle det beste i sine medarbeidere. Selvbevisste ledere forstår at mennesker ikke er roboter som kan pushes til å yte umenneskelig innsats over lang tid. Selvbevisste ledere forstår at de fundamentale behovene er viktig for å skape engasjement, motivasjon for læring, utvikling og endring, samt gode prestasjoner.

Forskning viser at team med selvbevisste ledere opplever arbeidet 56% mer meningsfylt,
har 23% reduksjon i intensjon om å forlate arbeidsplassen og 1,9x bedre økonomiske resultater (Voluntas).

Fundamentale behov er kilden

Uansett alder og arena i livet har vi mennesker noe til felles, som påvirker hvordan vi er og har det på jobb. Disse behovene handler om å føle oss verdifulle og gode nok, fysisk og psykisk trygghet, oppleve tilhørighet og gode relasjoner, læring og utvikling, god energi og helse, samt mening i hverdagen hvor vi får bidra til noe vi opplever er viktig.

Disse fundamentale behovene er kilden til all vår motivasjon og er nøkkelen til glede, engasjement og gode prestasjoner.Når disse behovene blir tilstrekkelig dekket, påvirker det oss ikke bare på jobb, men også familie og andre vi har rundt oss. Når vi opplever problemer, et det tegn på at en eller flere av disse behovene ikke blir tilstrekkelig dekket.
Når virksomheter opplever utfordringer med prestasjoner, turnover, sykefravær og lavt engasjement, er det disse fundamentale behovene som er en av de viktigste stedene
å rette fokus for å skape bedre resultater.

Selvbevisste ledere forstår og agerer på disse sammenhengene og er viktige for at vi skal skape  et mer humant arbeidsliv.

Re-humaniser arbeidsliv og samfunn

I en verden styrt av kapitalisme og krav om forbedring i produktivitet og lønnsomhet
som viktigste fokus, har vi endt i en situasjon der vi har beveget oss langt fra hva som er humant å forvente av mennesker. I hvert fall når det ikke legges bedre forutsetninger til grunn. Mennesker har et stort (og for det meste) uforløst potensial.

Nøkkelen til dette potensialet ligger ikke i en forventning om 50+ timers arbeidsuker, tilgjengelighet nærmest 24/7 og i tillegg middels til dårlig lederskap og arbeidsmiljø
preget av psykologisk utrygghet og usunt stress. Nøkkelen ligger i integrering av personlig utvikling som naturlig del av karriere og kompetanseheving, slik at flere ansatte og ledere blir både mer selvbevisste og blir i stand til å utøve «super-ledelse».

Super-ledelse

Super-ledelse er ledelse som inspirerer organisasjonens suksess ved å vise ansatte hvordan de skal lede seg selv. Det gjøres gjennom følgende prinsipper;
1) selvledelse,
2) myndiggjøring,
3) delt ledelse,
4) tillit & samarbeid og
5) kontinuerlig læring.

Den typiske CFO og CEO som pisker folk basert på kalde og ofte kortsiktige KPI’er, uten menneskelig innsikt og hensyn, er utdatert – selv om det er alt for mange slike der ute fortsatt. Jeg tror slike ledere er en av de største hindringer for å forløse et langt større potensial i både individer, team og organisasjoner som helhet.

Det viser også forskningen til Frederic Laloux, presentert i boken Reinventing Organizations. Jeg ønsker den nye og mer humane lederstilen velkommen!

Hvis du er en av dem som setter pris på å øke din evne til å bygge mer mental innovasjonskraft hos deg selv og andre, anbefaler vi dette kurset som gir deg, økt engasjement, mer produktivitet og bedre prestasjoner – klikk her!