– Offentlig sektor har aldri vært så sexy som nå, der “change is the new normal”, sier Petra Nilsson Andersen fra Oslo kommune på kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) sitt frokostseminar. 

Petra Nilsson Andersen, Byrådsavdeling for eldre og sosiale entreprenører tjenester  i Oslo kommune har følgende å si:

– Vi må tenke innovativt og åpne opp for ideer som kommer utenfra. Offentlig sektor har aldri vært så sexy som nå, med alle de utfordringer som finnes når det gjelder velferdsstaten. Det handler om mennesker. Vi må ha innovasjon inn i kjernen for å bli bedre på å møte innbyggernes behov, sier Petra som kaller seg for intraprenør.

KS frokostseminar
KS frokostseminar

Sentrale funn i rapporten

Sosiale entreprenører operer inn mot ulike deler av offentlig sektor der hovedområdene er arbeidsinkludering, eldreomsorg, skole og oppvekst. Rapporten viser at informantene i kommunene er usikre på hvordan sosialt entreprenørskap skal forstås og hva slags potensial det kan ha i en kommune. Sosiale entreprenører på sin side, opplever at det er vanskelig å nå frem til beslutningstakere i kommunene.

Er dette enda en rapport, mer mat for forskere som har fått penger til å intervjue et snevert utvalg av sosiale entreprenører, for deretter å presentere funn som er generelle og lite nye?

Nei, går vi inn i rapporten ser vi at kommunens rolle vektlegges, og samspillet og dynamikken mellom den sosiale entreprenøren. Dette vet vi lite om, og rapporten er derfor et viktig bidrag til økt kunnskap.

På sitt beste kan sosiale entreprenører være partnere, enten i form av innovative løsninger på allerede identifiserte problemer eller løsninger på problemer kommunene ikke var klar over at de hadde.

Veien videre

I selve fenomenet «innovasjon» ligger det at det skapes noe nytt som ikke eksisterte før, og som man dermed ikke har forutsetninger for å bestille, slår rapporten fast. Utfordringen derimot ligger i manglende kompetanse om hva innovasjon er, og at sosial entreprenørskapsrollen kan være en katalysator for dette.

KS vil utvikle problemstillinger i videre arbeid med temaet, og skape grunnlag for å utvikle en politikk på feltet. Hilde Dalen, styreleder i Senter for Sosialt entreprenørskap og Innovasjon har følgende innspill til KS:

– Læringslaboratorium er et eksperimenterende fora hvor kommunikasjon mellom de ulike aktørene er i fokus. Her skapes et klima for lokal samhandling gjennom å utforske ressurser og muligheter for endring. Medvirkning er essensielt, og erfaringen er at den gir forståelse, kunnskap og handling på kort tid, sier innovatøren.
Prosjektet Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger er utført av Uni Research Rokkansenteret (prosjektledelsen) i samarbeid med ISF, Nibr og det europeiske forskernettverket.

Les rapporten med tittel “Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger, fra KS frokostseminar her. 

Les mer om: Å koke suppe på spiker 

InnoMag opplyser om at Bitten Schei har etablert Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon sammen med Hilde Dalen og Thea Emilie Dalen Dille.

1 COMMENT

  1. Vi må skille mellom oppfinnelser og innovasjon – innovasjon betyr ikke å lage noe nytt, da snakker vi om oppfinnelser og de er svært sjeldne. Innovasjon er å finne nye løsninger på eksisterende utfordringer og det gjelder også for offentlig og sosial sektor. Change is the only constant (Linda Holbeche, 2006) er et kjent uttrykk i ledelseslitteraturen. Innovasjon og endring skjer rundt oss hele tida. Omfanget kommer til å øke i åra framover, men det er ingen grunn til å mystifisere det mer enn nødvendig. Aksjonsforskning er utrolig viktig i denne sammenhengen for å finne fram til gode modeller og avdekke nye muligheter og forbedringer finnes gjennom iinnovasjonstekning og forsøk. Særlig viktig er det å vise praktiske eksempler som inspirerer til diskusjon og engasjement. Det er spesielt viktig at brukerne tas med i innovasjonsprosjektene siden de vet hvor skoen trykker.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here