Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en konsulentrapport fra Deloitte og Menon Economics, Oxford Research samt danske Struensee som inneholder 27 konkrete anbefalinger for å forenkle dagens virkemiddeljungel. Spørsmålet er om forenklingene går langt nok og er dyptgripende nok.

Forrige fredag ble rapporten «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet  – Helhetlig anbefaling om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet» overlevert næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og det var et grundig stykke arbeid som ble presentert. Rapporten er nå sendt ut til høring og blant annet de 18 berørte virkemiddelaktørene, samt blant annet NHO, LO, Virke, Funders Fund, NorBAN og NCE’ene er invitert til å komme med innspill. Næringsministeren har tidligere uttalt at dette er en av hans vikitgste prosjekter.

Cathrine Meland, ekspedisjonssjef i nærings- og fiskeridepartementet er tydelig på at målet med gjennomgangen er å skape mer ryddige grenseflater og avklarte roller. Som hun skriver i brevet som følger rapporten vil man nå ha et virkemiddelapparat på brukernes premisser preget av godt samspill både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Som våre lesere vet er det et stykke vei før man er der.

Konsulentene er engasjert for å gjennomføre en vurdering av dagens virkemiddelapparat og komme med anbefalinger om endringer som gir bedre måloppnåelse og mer effektiv organisering, styring og administrasjon. Utredningen skal ferdigstilles i desember 2019 og høringsfristen er satt til fredag 20.desember.

Du kan lese hele rapporten her, – og det er ingen tvil om at rapporten inneholder en rekke konkrete anbefalinger om innretning og organisering av det som for mange fortoner seg som en virkemiddeljungel.

Prosjektleder Frode Sivertsen fra Deloitte informerte på Virke konferansen den 6. november om arbeidet og påpekte fra scenen at fra prosjektleders perspektiv har dette vært en krevende, men også givende prosess. Ikke så rart når hele 18 virkemiddel-aktører, 7 departement samt alle fylkeskommunene skal involveres.

Det kom tydelig frem at virkemiddelaktørene har fått lov til å diskutere rapportens konklusjoner underveis, – og at konsulentene har valgt en veldig involverende stil med en rekke workshops og design thinking som metodikk. Derfor inneholder rapporten på mange områder flere alternativer og ikke kun en anbefalt løsning.

Vi vet at mange av våre lesere har konkret erfaring og tar gjerne i mot innspill for å sikre at dette viktige arbeidet ikke ender opp som nok en skrivebordsøvelse. Det er tross alt snakk om til sammen 19 milliarder i årlige direkte bevilgninger, – og det eneste som er helt sikkert er at dagens ressursbruk er langt fra optimal.

Hva mener DU?