Vi lar Norges ledende politiske partier svare på 3 enkle spørsmål i valginnspurten. Inne i de siste dagene før valget har vi fått Arbeiderpartiets Gunvor Eldegards svar på hva dagens regjerende parti ønsker å gjøre for å forbedre vilkår for norske innovatører.


1. Gjør Norge etter din og Arbeiderpartiet’s mening nok for å hjelpe innovatører og entreprenører til å lykkes?
Regjeringen har de siste årene bidratt til gode og forutsigbare rammebetingelser for entreprenører i Norge, og dette er noe vi i Arbeiderpartiet har mye fokus på. Blant annet er ser vi det som viktig å sikre god tilgang på kapital, kunnskap og kompetanse. Det næringspolitiske virkemiddelapparatet med bla Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, har utviklet en rekke tilbud som treffer entreprenører. Fadder- og mentorordninger, tilgang til lån og tilskudd og næringshager er noen eksempler. Vi er også opptatt av at entreprenører har et godt sosialt sikkerhetsnett.

Vi ønsker en kultur for entreprenørskap i Norge, og vil at denne skal bli utviklet allerede ved skolebenken. Entreprenørskap i utdanningen er derfor et satsingsområde for regjeringen. Vi har økt tilskuddet til organisasjonen Ungt Entreprenørskap.

Etter min mening er rammebetingelsene for entreprenører i Norge i hovedsak gode. Antall nye foretak har økt med 30 prosent de 10 siste årene. Over 55000 selskaper ble opprettet bare i 2012. Samtidig vil vi kontinuerlig arbeide for at dette skal bli enda bedre.

2. Hva konkret vil bli bedre for norske entreprenører og norsk innovasjonskraft etter valget
Vi vil fortsette å føre en aktiv og fremoverlent næringspolitikk, der vi stiller til rådighet statlig kapital for å legge til rette for innovasjon og nyetableringer, og satser på virkemidler som ivaretar næringslivets behov. Gjennom innovasjon og gründervirksomhet skal mange av fremtidas arbeidsplasser skapes. I programmet vårt vektlegger vi betydningen av at det offentlige må legge til rette for at folk som har gode ideer til nye bedrifter og konsepter, skal få gjort ideene sine til virkelighet.

Vi vil fortsette arbeidet med å forenkle hverdagen for de mange små- og mellomstore bedriftene, og for å gjøre det enklere å etablere bedrift. Målet vårt er at Norge skal være et av verdens enkleste land å starte og drive egen bedrift i. Vi vil fortsatt sikre rammebetingelser som ivaretar og videreutvikler landets konkurransefortrinn, og legge til rette for et næringsliv som er bærekraftig, nyskapende, kunnskapsbasert og omstillingsdyktig. Vi ønsker en kultur der det er lov å prøve, men også feile. Det kan være mye god læring i å feile også. Så det å ha en kultur som tillater å gjøre feil er viktig for at folk med gode ideer tør ta sjansen på å satse. 

Sist, men ikke minst, vil vi sikre fortsatt trygg økonomisk styring, noe som er svært viktig for å sikre at konkurranseevnen til norsk næringsliv ikke svekkes.

3. Hvordan opplever du og Arbeiderpartiet dagens regjernings syn på norske entreprenører – har man gjort nok?
Selv om vi har gjort mye, kan vi alltid bli bedre. Arbeiderpartiet er tydelige på at det er helt avgjørende for Norges innovasjonsevne og økonomiske vekst at vi kan stimulere til entreprenørskap og etablering av nye virksomhet. Nye og innovative bedrifter står for en stadig større andel av samlet sysselsetting og verdiskaping. Derfor har vi som politikere et ansvar for å legge til rette for entreprenørskap, og dette ansvaret tar vi på alvor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here