En robotarm som gjør at pasienter klarer seg selv. En selvkjørende ferge med ambisjoner om verdensherredømme. Et VR-prosjekt som lar synshemmede finne fram. Bevegelsessensorer som hjelper personer med nedsatt motorisk kontroll. Disse innovative norske prosjektene mottar nå designstøtte fra DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kr hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

Ordningen med designstøtte ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp.

På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

Zeabuz: Planlegger autonome ferger over hele verden

Vi har allerede selvkjørende biler, og tidligere i år kom de første førerløse bussene på norske veier. Så hvorfor ikke kapteinløse passasjerferger?

Autonomiselskapet Zeabuz i Trondheim utvikler nettopp slike ferger. Hele 4,4 milliarder mennesker lever i byer. Det norske teknologiselskapet ser et enormt potensial i å bygge nettverk av små, selvgående båter som raskt kan transportere folk over vannmasser i byer og tettbygde strøk. Med enklere ferd over vannet, synker bilbruken i byen.

Derfor ønsker Zeabuz å lage en helhetlig løsning som raskt og rimelig lar byer komme i gang med selvkjørende ferger som kan brukes av alle.

Flere spørsmål må besvares først: Hvordan sikre god brukeropplevelse og passasjerflyt uavhengig av alder, språk og funksjonsevne. Hvordan skal den ubemannede båten kommunisere hva den holder på med og er i ferd med å gjøre til både passasjerer og omgivelsene på universelt forståelige måter? Og hva skal til for at folk flest føler seg trygge på å kaste loss uten kaptein på broen?

Siden dette er nytt og ukjent farvann, har Zeabuz fått designstøtte til inkluderende design fra DOGA. De samarbeider med EGGS Design i dette prosjektet, som skal sette inn hele bredden av sin fagkompetanse: fra produkt- og tjenestedesign til interaksjonsdesign og systemorientert design. Ved hjelp av designstøtten vil fokus være å intervjue potensielle brukere med ulike behov. I tillegg skal de skaffe relevant innsikt fra lokale myndigheter. Innsikten vil gi verdifull retning inn i prosjektet.

Vilje Bionics: Inkluderende robotarm

Du kan lage verdens beste produkt, men dersom du ikke klarer å formidle hva det gjør, er alt bortkastet. Det er derfor Vilje Bionics, en innovativ norsk hjelpemiddelprodusent, nå skal skape en mer inkluderende identitet, kommunikasjon og merkevare.

Vilje er i ferd med å utvikle en robotarm som kan forandre livet til personer med nedsatt funksjonsevne i armer og hender. Robotarmen ABELarm sitter utenpå armen til brukeren og bruker elektriske motorer for å bevege skulder, albue, håndledd og hånd. Målet med armen er å gjøre brukerne mer selvstendige og samtidig lette arbeidsmengden for helsepersonell og pårørende.

Likevel er det mange hindringer i veien. Mange føler at hjelpemidler er både skremmende og stigmatiserende, og har kanskje dårlige opplevelser med produkter som ikke passet for dem. Dette kan føre til sosial isolering og nedsatt livskvalitet.

Pårørende og helsearbeidere mangler ofte den tekniske forståelsen til å formidle robotarmens bruksområder og nytteverdi til brukere. Myndigheter mangler ofte fagkunnskapen til å forstå hvor nyttig robotarmen kan være og hvorfor det er verdt å bruke tid og penger på den. Også investorer og medarbeidere må forstå selskapet og verdien av det som lages.

Vilje Bionics skal derfor få hjelp av Geelmuyden Kiese til å utvikle og forankre en mer inkluderende identitet. Ved hjelp av dybdeintervjuer skal de hente inn informasjon fra brukere, helsepersonell, kunder, investorer og ansatte. Denne informasjonen blir deretter strukturert og gjort tilgjengelig for de som skal jobbe videre med design og merkevarebygging.

illumie: Virtuell synshjelp på mobilen

Om lag 1 av 16 nordmenn lever med en eller annen form for synshemming. Med bedre tilpassing kunne mange hatt mer selvstendige liv, men tradisjonelle tilgjengelighetstiltak er ofte kostbare og monner ikke alltid.

I to år har Sopra Steria jobbet med å utvikle teknologi som kan hjelpe blinde og svaksynte med å utforske verden rundt seg. Resultatet er illumie Geonotes, en mobilapp som bruker utvidet virkelighet for å veilede på ukjente steder. Geonotes kan gi stedsbasert informasjon innendørs og på offentlige steder, hvor GPS ikke strekker til.

Gjennom Norges Blindeforbund har utviklerne og designerne allerede skaffet mye kunnskap om målgruppens behov og forutsetninger. Nå får prosjektet designstøtte for å jobbe videre med brukervennlighet og testing av løsningen.

MoveMe: Design som beveger

Om lag 12 000 personer i Norge lever med cerebral parese, en tidlig hjerneskade som kan føre til bevegelsesvansker og læringsproblemer. Hvert år får rundt 150 barn denne diagnosen.

Ett av disse barna var Mikkel. Han trengte hjelp med alle hverdagslige ting. Mamma og digital designer Lena Tønseth ble frustrert over gammeldagse, dyre og lite brukervennlige hjelpemidler. Hun ønsket å lage et enklere, lettere og rimeligere hjelpemiddel til sønnen sin.

Lena fikk med arbeidsgiver Sopra Steria på laget. Nå har de utviklet MoveMe, som er små bevegelsessensorer koblet opp mot en app. Løsningen bruker årsak/virkning-prinsippet for å motivere mennesker med sterkt redusert motorisk kontroll til å kunne bevege seg mer, kommunisere, og få deltatt mer i sitt eget liv. Målet er å hjelpe personer med cerebral parese, men også slagpasienter og mennesker med ALS, MS og locked in-syndrom.

Prosjektet trekker på tunge samarbeidspartnere som Sunnaas sykehus, Aurora verksted, nevrologer og forskere og har prøvd ut prototyper med både Mikkel og en rekke testfamilier. Nå får Sopra Steria og MoveMe designstøtte for å gjennomføre mer omfattende brukertester. Målet er å komme nærmere et ferdig produkt som kan selges gjennom Hjelpemiddelsentralen.