Desember 2012 inngikk det nyetablerte Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon(SE Senteret) et InnoCircle Partnerskap med Movation AS. Dette gir alle parter unike muligheter til å utvide og utvikle entreprenørskapsrollen fra tradisjonell business til business som skaper sosial endring.


SE-Logo-Web-1

Et prematurt felt

Sosialt entreprenørskap i Norge er preget å være i en tidlig fase. Feltet er mangfoldig og kreativt i sin søken etter å løse samfunnets floker. Her er det gründere som kombinerer sitt sosiale engasjement med forretningsrammer der de kaster seg ut i både miljø, kultur og sosiale utfordringer. Felles for mange av disse aktivitetene er at de drives fremover av mennesker med et brennende engasjement, pågangsmot, vilje og visjoner snarere enn forretningsteft. Samtidig er det lite tilgang på offentlige midler, vanskelig finansieringsmodeller, og lite eller ingen kjøpekraft til tjenestene blant kundene.  Utfordringene står i kø, men de er ikke uløselige.

Mens vi venter

Få hadde hørt om begrepet sosialt entreprenørskap i Norge da Bitten Schei fra Mother Courage august 2008 etablerte Nettverk for sosialt entreprenørskap som en åpen arena på facebook. I dag er det mer enn 1200 medlemmer i nettverket. I 2011 kom boken Vilje til endring – om sosialt entreprenørskap på norsk, en samling portretter, og med det var flammen tent. Samme høst var Bitten Schei sammen med Hilde Dalen, Unni Beate Sekkesæter, Ingrid Stange og Vigdis Jordal i fyr og flamme. Sammen utviklet og gjennomførte de SE Piloten, et kompetanseprogram for å øke kunnskapen om sosial forretningsdrift. De utålmodige damene var nå forlengst lei av å vente på myndighetene, og satte i stedet i gang på egen hånd med å utforme en handlingsplan for feltet; Stemmer fra grasrota. Handlingsplanen er et resultat av engasjement og erfaringsdeling fra mer enn 100 mennesker. I planen kom det klart fram at feltet manglet både kapital, kompetanse og nettverk.

Fra visjon til virkelighet

Høsten 2012 etablerte eierne og gründerne av Metamorfose, Mother Courage og KREM Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon. Senteret er en frittstående kompetansebank for erfaring med ulike typer samfunnsnyttig entreprenørskap, partnerskap og samarbeidsformer mellom det offentlige, private og det sivile samfunn. Med SE – Senteret vil gründerne bidra til utvikling av feltet gjennom å være et talerør overfor offentlige myndigheter, politiske partier, næringsliv og media både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Senteren skal fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum mellom sosiale entreprenører, offentlige myndigheter, næringsliv og det sivile samfunn. Hovedaktivitetene vil bestå i å fronte aktuelle saker i samfunnsdebatten, drive opplæringstiltak og å koble ideer med kapital.

Nytt år, nye muligheter?

Økende etterspørsel etter velferdstjenester og høye kvalitetskrav møter strammere offentlige budsjetter og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette kombinert med en gryende erkjennelse av at det offentlig kanskje verken skal eller kan løse alle velferdsoppgavene innenfor eksisterende strukturer, åpner et mulighetsrom, med et stort ubrukt potensial for ansvarsdeling og samskapning av nye, smarte løsninger etter vinn- vinn- vinn prinsippet. Det er i dette mellomrommet de sosiale entreprenørene beveger seg på tvers av fag og sektorer.

2012 har vært året hvor sosialt entreprenørskap er satt på dagsorden i en rekke fora. Artikler er skrevet, utredninger ble bestilt av både Arbeidsdepartementet og Næringsdepartementet, og fagfolk har levert arbeidene sine. Samtidig er interessen i det private stigende.

Har du lyst til å bidra med å utvikle dette feltet? Jakter du på mening og våger å fylle behovet med å engasjere deg ved bruk av tid, kompetanse eller kapital, ta kontakt.  

Med Hilde Dalen tlf 906 79 602 mail; hilde@KREM.norge.no

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here