En kronikk av Tor W. Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, tilknyttet DIG senteret, og leder av Open Innovation Lab Faglige råd.


Den globale økonomien beveger seg mer og mer mot tjenester, og digitale tvillinger (DT) er i ferd med å revolusjonere måten vi tenker på og implementerer tjenesteinnovasjoner. DT benytter nemlig sanntidsdata for å simulere, forutse og forbedre tjenester på tvers av industrier, fra detaljhandel til helsevesen.

Ved å fremme samarbeid mellom virksomheter på kryss av næringer, åpner digitale tvillinger for nye muligheter for banebrytende “moonshot”-innovasjoner som kan endre markeder og levere eksepsjonelle kundeopplevelser. Denne teksten utforsker hvordan digitale tvillinger fungerer som katalysatorer for vekst og innovasjon i en tjenesteøkonomi.

Den globale økonomien domineres av tjenestebaserte virksomheter og industrier. Da viser digitale tvillinger seg å være uvurderlige innen området for serviceinnovasjon som ofte er mer komplekst og sammensatt med bidrag fra flere aktører enn vareinnovasjon. En digital tvilling er en virtuell modell av et fysisk objekt, prosess eller system. Denne teknologien bruker sanntidsdata for å speile og simulere objektets tilstand og atferd i den virkelige verden.

Digital tvilling brukes til å forutsi problemer, optimalisere operasjoner og forbedre beslutningstaking ved å teste endringer og scenarier i den virtuelle modellen før de implementeres i virkeligheten. Ved å benytte data fra den virkelige verden og fremme tverrsektorielt samarbeid, kan digitale tvillinger gi betydelige fordeler, selv i sektorer der fysiske produkter ikke er hovedfokuset. Digitale tvillinger kan forbedre tjenesteleveransen, øker kundeopplevelsen og muliggjør nye forretningsmodeller ved å utnytte data og simuleringskapasiteter. Men hva mener vi med moonshot service innovasjoner.

“Moonshot service innovasjoner” refererer til ambisiøse, banebrytende initiativer innen serviceindustrien som tar sikte på å løse komplekse problemer eller møte store samfunnsutfordringer gjennom radikale, ofte teknologidrevne løsninger. Disse innovasjonene streber etter transformative endringer fremfor gradvis komponent-forbedringer, og de sikter på å oppnå betydelige gjennombrudd som kan endre markedet eller brukeropplevelsen på markante måter. Målet med moonshot-serviceinnovasjon er ikke bare å forbedre eksisterende tjenester, men også å skape nye modeller og systemer som åpner for helt nye muligheter og tjenestetilbud, tidligere ansett som ikke-realiserbare eller utenfor rekkevidde.

I neste del skal vi se på hvordan digitale tvillinger kan være sentrale i å drive innovasjon i servicesektoren:

Forbedring av kundeopplevelsen

Digitale tvillinger (DT) muliggjør detaljerte simuleringer av tjenestemiljøer som for eksempel et sykehus, en flyplass, en turistdestinasjon, eller et telekomm selskap. DT hjelper selskaper med å optimalisere interaksjoner for forbedret kundetilfredshet. For eksempel, i hotellindustrien, kan en digital tvilling av et hotell håndtere romtilgjengelighet, optimalisere energibruk og forbedre gjesteopplevelsen gjennom personlige tjenester, alt i sanntid.

I Norge kunne Scandic Hotels i Norge benytte digitale tvillinger for å forbedre drift og kundeservice. For eksempel kunne de bruke digital simulering til å optimalisere energiforbruket og romtilgjengeligheten basert på sanntidsdata, noe som også kan forbedre personaliseringen av gjestenes opphold basert på deres tidligere preferanser og oppførsel. Markedet for digitale tvillinger i detaljhandelen for å gi bedre kundeopplevelser og mindre køer, forventes å vokse betydelig frem til 2026 (MarketsandMarkets, 2020).

Operasjonell effektivitet og optimalisering av tjenester

I logistikk- og transportsektoren integrerer digitale tvillinger operasjonelle data i sanntid for å håndtere og optimalisere operasjoner for å unngå eller fjerne flaskehalser. En digital tvilling av forsyningskjeden kan simulere og forutsi effekten av ulike scenarier, som endringer i etterspørsel eller forsynings- forstyrrelser som oppsto i forbindelse med Covid 19 eller Russlands angrepskrig mot Ukraina. Dette muliggjør bedre beslutningstaking og mer robuste operasjoner.

Posten Norge og ODA kan implementere digitale tvillinger for å simulere etterspørselstopper og forbedre effektiviteten i logistikknettverk. Dette kunne inkludere alt fra pakkesortering til distribusjonsruter, som kan justeres i sanntid for å håndtere varierende etterspørsel og uforutsette forstyrrelser. For eksempel har DHL rapportert om en effektivitets-forbedring på opptil 25% i lageroperasjoner ved bruk av digitale tvillinger (DHL Logistics Trend Radar, 2020)

Personlige tjenester

Innen helsevesenet tilbyr digitale tvillinger potensialet for svært personlige tjenester. Ved å skape en DT av en pasient, kan helsepersonell simulere forskjellige behandlingsutfall basert på individets spesifikke helsedata, noe som fører til personlige behandlingsplaner optimalisert for best mulige resultater. Forskning på digitale tvillinger i personlig medisin blir utforsket av institusjoner som Mayo Clinic for prediktiv diagnostikk.  I Norge kan Oslo Universitetssykehus utnytte digitale tvillinger for å tilby mer personalisert pasientbehandling. På denne måten kan sykehuset forutse og forbedre behandlingsutfallene, noe som fører til bedre pasienttilfredshet og helseutfall.

Opplæring og utvikling

Digitale tvillinger kan brukes til å skape nøyaktige treningsmiljøer for ulike serviceindustrier uten risiko og kostnadene som er forbundet med opplæring i den virkelige verden. For eksempel kan en digital tvilling av et kjernekraftverk, et fly, et kjemisk anlegg eller til og med en bys infrastruktur brukes til å trene arbeidere på vedlikehold, nødrespons og daglige operasjoner, noe som øker sikkerhet og kompetanse i miljøer med høye innsatser.

Energiselskapet Equinor, flyselskapet Norwegian, eller rederier kan videreutvikle digitale tvillinger av sine oljeplattformer, fly, og båter for å trene ansatte i sikre omgivelser. Dette vil tillate simulering av nødsituasjoner og vedlikeholdsoppgaver uten de reelle risikoene som er forbundet med trening på faktiske plattformer, fly, eller båter.

Nye forretningsmodeller

Digitale tvillinger muliggjør innovative forretningsmodeller, spesielt når det gjelder levering av tjenester. I energisektoren kan digitale tvillinger brukes til å tilby modeller for “som en tjeneste” for energistyring, der kunder betaler for energioptimalisering og utstyrsvedlikeholdstjenester i stedet for fysiske produkter.

Energi-som-en-tjeneste-markedet forventes å nå USD 86,9 milliarder innen 2024, med en årlig vekstrate på 8,4% fra 2019 til 2024 (Navigant Research).  Statkraft, som er Europas største produsent av fornybar energi, kan anvende digitale tvillinger til å tilby energistyring som en tjeneste. Dette ville tillate bedrifter og boligeiere å optimalisere sitt energiforbruk og redusere kostnader basert på prediktiv analyse av forbruk og energipriser.

Konklusjon

I takt med at tjenesteøkonomien vokser og utvikler seg og vareøkonomien stagnerer, står vi overfor en unik mulighet til å utnytte digitale tvillinger for å transformere våre tjenesteytelser og oppnå banebrytende innovasjoner fordi ledere kan simulere løsninger og identifisere og fjerne friksjoner før man lanserer. Dette øker sannsynligheten for adopsjon og kommersialisering. DT tilbyr potensielle løsninger på noen av våre mest presserende utfordringer og kan radikalt forbedre hvordan vi leverer tjenester på tvers av sektorer. Men effektene kommer ikke av seg selv.

For ansatte betyr implementering av digitale tvillinger for det første gjennom forbedrede arbeidsforhold ved å redusere risikoer og automatisere rutinemessige og farlige oppgaver. For det andre kommer det ved økt kompetanseutvikling gjennom avanserte simulerings-baserte treningsprogrammer som forbereder dem bedre på komplekse og kritiske oppgaver. For det tredje kommer det ved større medvirkning i innovasjonsprosesser, ettersom de kan teste og gi tilbakemeldinger på nye ideer i en simulert, risikofri miljø før implementering.

Men det må også gjøres grep på samfunnshold hvor politikere er premissgivere.

For det første kan man etablere et nasjonalt kompetansesenter for digitale tvillinger som kan bistå bedrifter og offentlige etater med ekspertise og ressurser til å implementere DT effektivt i organisasjonen og i markedstilbud.

For det andre kan man utvikle støtteordninger som gir finansiell støtte og veiledning for små og mellomstore bedrifter for å utforske og implementere digitale tvillingløsninger.

For det tredje kan man bedre de regulatoriske rammevilkårene som sikrer etisk utvikling og bruk av digitale tvillinger, med spesielt fokus på datasikkerhet og personvern.

For det fjerde kan man styrke tverrsektorielt samarbeid mellom akademia, industrien, og regjeringen for å utvikle ny kunnskap og fremme deling av beste praksiser og innovasjoner. Til slutt kan man tilrettelegge utviklingsprogrammer for ansatte som sikrer at arbeidsstyrken har nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å jobbe effektivt med og vedlikeholde digitale tvillingteknologier.

I en tid hvor tjenester dominerer og vokser og produksjonen stagnerer, representerer digitale tvillinger et allsidig verktøy som kan drive serviceinnovasjon. De bedrer tjenesteleveransen, forbedrer kundeopplevelser, optimaliserer operasjoner, og utvikler helt nye forretningsmodeller. Ettersom bedrifter tilpasser seg den økende dominansen av tjenesteøkonomien, fremstår digitale tvillinger som en kritisk teknologi for fremtidig vekst og innovasjon i servicesektoren.