Tekna følger prosessene med å danne ny regjering nøye, og har både forventninger og innspill til ny regjeringsplattform.

– Vi forventer at Støre-regjeringen vil levere på områder som økt satsing på realfag og teknologi, tilrettelegging for etter- og videreutdanning for alle utdanningsgrupper, og en forpliktende klimasatsing, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Tekna har skissert 15 innspill til regjeringsplattform, som er oversendt de rødgrønne partiene.

– Vi forventer at den nye regjeringen vil øke satsingen på teknologi – og realfag. Vi trenger en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsning fra barnehage til arbeidsliv, via grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Han påpeker at etterspørselen etter teknologer, realister og naturvitere er stor og økende.

– Bedriftene etterspør mer kompetanse innen ingeniør- og teknologifag. Vi ser også et stort og økende behov for blant annet IKT-kompetanse, et behov som løftes frem i Nasjonal strategi for digital sikkerhet, og i rapporten “Norges behov for IKT-kompetanse nå og fram mot 2030” fra Samfunnsøkonomisk analyse. Dette haster det med å ta tak i, sier Grøvik.

 

Vil ikke ha egenbetaling for utdanning

Tekna-presidenten håper også en ny regjering vil skrinlegge forslaget til ny egenbetalingsforskrift, og heller utarbeide en ny finansieringsmodell, der etter- og videreutdanning inngår i mandatet til utdanningsinstitusjonene.

– Vi må verne om gratisprinsippet, og det må ikke bli slik at tilbudet om etter- og videreutdanning avhenger av egen økonomi eller arbeidsgivers betalingsvilje, sier Grøvik.

Han mener et raskt skiftende arbeidsliv med stadig behov for oppdatert kompetanse tilsier en økt satsning på etter- og videreutdanning, også blant høyt utdannede.

Tekna ønsker også at regjeringen bygger tilstrekkelig kapasitet innen etter- og videreutdanning i Universitet- og høgskolesektoren, og at etter- og videreutdanning fra offentlig finansierte institusjoner skal være gratis.

– Finansieringen må inngå som en del av basisfinansieringen, og etter- og videreutdanning må defineres som en del av sektorens samfunnsoppdrag. Egenbetalingsforskriften må derfor utgå til man har gjennomført den varslede gjennomgangen av finansieringssystemet. Et raskt skiftende arbeidsliv med stadig behov for oppdatert kompetanse tilsier en økt satsning på etter- og videreutdanning, også blant høyt utdannede, sier Grøvik.

 

Intensiver satsing på CCS

Tekna mener CCS er en avgjørende del av løsningen for å nå klimaambisjonene, og forventer at den nye regjeringen vil trappe opp denne satsingen.

Karbonfangst- og lagring er nødvendig for å nå Norges og EUs klimamål. Det norske Langskip-prosjektet med CO2-fangst i Brevik og på Klemetsrud må sikres finansiering. For avfallsforbrennningsanlegget på Klemetsrud må norske myndigheter sikre finansieringen uavhengig av medfinansiering fra EU. Det vil styrke økonomien i hele Langskip-prosjektet om avfallsforbrenning som bransje kommer med, sier Grøvik.

Han mener den nye regjeringen må legge til rette for CO2-fangst fra regionale industrikilder i Norge og planlegge for konkrete lagringsvolumer i tilknytning til Langskip-prosjektet.

– Langskip-prosjektets mål om oppskalering og industrialisering av CCS i Europa må følges av økte forskningsmidler nå i en tidlig industrialiseringsfase, sier Grøvik.

 

Øk forskningsinnsatsen

Tekna mener naturlig nok at vi trenger en kraftig opptrapping av forskningsinnsatsen i den neste stortingsperioden.

– Grunnforskningen og støtten til innovasjonsprosjekter i næringslivet må styrkes. Det er behov for en opptrapping av finansieringen av forskningsinstituttene. Norge investerer mindre i forskning enn våre naboland Sverige, Danmark og Finland. Det er behov for en opptrappingsplan, og Tekna mener forskningsinnsatsen bør økes til minst 1,25 prosent av BNP innen 2025, sier Grøvik.

Vi i Innomag oppfordrer våre lesere til å henge seg på med ytterligere ønsker…