I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslår regjeringen et betydelig kutt i Innovasjon Norge. Det er virkemiddelmastodonten svært lite fornøyd med.

– Omstillingsbehovet i Norge er stort og står høyt på den politiske agendaen. Vi skal møte en klimakrise, demme opp for en aldersbølge og vi skal gå fra en olje- og gassdrevet økonomi til å bygge nye norske eksportnæringer. Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste instrument for å bygge nytt næringsliv og sikre norsk eksport, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Dette er ikke tiden for å bygge ned virkemiddelapparatet som bidrar til å entreprenørskap, innovasjon, verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet, sier han i en pressemelding som de selv har sendt ut.

 

Betydelig kutt på gang  

– Styret tar til etterretning at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 foreslår et betydelig kostnadskutt i Innovasjon Norge. I en tid der omstillingsbehovet i norsk næringsliv er økende, mener styret behovet for et sterkt Innovasjon Norge er større enn noensinne. Relevante virkemidler og tilstedeværelse i hele Norge, og i de viktigste markedene ute, er sentralt for næringslivets omstillingsevne, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge, etter at styret tirsdag kveld hadde et ekstraordinært møte for å diskutere forslaget som ble lagt frem.

I budsjettet er det foreslått en reduksjon av flere av virkemidlene til Innovasjon Norge. Blant annet en reduksjon på 90 millioner kroner til klyngeprogrammet, innovasjonspartnerskap og bioøkonomiordningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt en reduksjon i bedriftsrettede ordninger rettet mot distriktene på 64 millioner kroner. I tillegg foreslås en reduksjon på miljøteknologiordningen med 50 millioner kroner. Ordningen er finansiert av Nærings – og fiskeridepartementet.   

I tillegg legger regjeringen opp til at Innovasjon Norge må kutte kostnader for totalt 150 millioner kroner.  

– Vi er bekymret når regjeringen i forslag til statsbudsjett foreslår et betydelig kutt i Innovasjon Norges rammer. Vi bidrar allerede og skal fremover bidra til utviklingen av et stadig bedre og mer kostnadseffektive tjenester for bedrifter i hele landet.

Kuttet kan ikke gjennomføres uten at det får betydning for leveransene til våre kunder, vår tilstedeværelse nasjonalt og internasjonalt og våre ansatte, sier Haugli.

Vi i Innomag anbefaler Innovasjon Norge om å ta en solid dose egen medisin og gå gjennom egen organisasjon for å se på hva som kan forbedres, fornyes og innoveres.

Fra vårt ståsted virker det som arrogansefaktoren er langt høyere enn innovasjonsgraden og det er sjelden et godt tegn. Det bør nevnes at de siste fire henvendelsene InnoMags redaktør har gjort til Haugli så langt har resultert i null respons.